วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การใช้งานฐานข้อมูล UpToDate Advanced

                      

URL : ลงทะเบียน   สืบค้นฐานข้อมูล
https://www.uptodate.com/online                          


วิดีโอ ลงทะเบียน และยืนยันการใช้งาน
 (Registration and Reverification)
คลิ๊ก วิดีโอ    https://bit.ly/2XK7InH

วิดีโอ การใช้งาน  UpToDate Advanced (Thai)

คลิ๊ก วิดีโอ  https://bit.ly/2Nw1kwB

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มเสอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

แบบฟอร์มเสอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Access Medicine

Access Medicine 
เป็นฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์  ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วิดีโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย สืบค้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ รพ.ตร. ระยะเวลาทดลองใช้ ๑๕ พ.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๖๑ และสร้างบัญชีไปใช้ภายนอก รพ.ตร.
สืบค้นได้ที่ www.accessmedicine.com
เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร.  เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ BMJ Best Practice 
BMJ Best Practice  เป็นเครื่องมือสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจ    ทางคลินิกที่มีรูปแบบเฉพาะ  ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยพร้อมกับคำแนะนำในการประเมินอาการของผู้ป่วย ลำดับขั้นตอนในการทดสอบและวิธีการรักษา สืบค้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ รพ.ตร. ระยะเวลาทดลองใช้ ๑๕ พ.ค.  - ๑๔ ก.ค. ๖๑
              สืบค้น  BMJ Best Practice :   https://bestpractice.bmj.com
            สืบค้น  BMJ Case report http://casereports.bmj.com    
            สืบค้น  The BMJ & BMJ Journal collection http://journals.bmj.com
                                    

                          

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ovid Hospital Library in a Box

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. 
เปิดให้บริการสืบค้น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ทางการแพทย์ 
Ovid Hospital Library in a Box
เข้าใช้งานได้ที่

http://ovidsp.ovid.com/autologin 
ขอรับ Username Password ได้ที่ห้องสมุด


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลงานวิชาการ


เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
065
22 ส.ค. 2559
อรทัย  กฤษณานุวัฒน์
หนังสือคู่มือ การตรวจยืนยัน ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ ในตัวอย่างชีววัตถุ โดยเครื่องมือ  GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
2558

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานวิจัยชื่อเรื่องวิจัย
พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในจังหวัดนครปฐม
เลขทะเบียน
0022
ชื่อผู้วิจัย
บุปผา ศิริรัศมี
ปีที่ทำวิจัย
2540
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


บทคัดย่อ
            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และลักษณะพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน ทำการศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปและเคยใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในการรักษาตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยสุ่มตัวอย่างทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จำนวน 543 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ระดับความรู้และลักษณะพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตารางร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูน.....

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559