วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผลงานวิชาการ

 

เลขทะเบียน

เจ้าของผลงาน

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

ปีที่พิมพ์

065

อรทัย  กฤษณานุวัฒน์

หนังสือคู่มือ การตรวจยืนยัน ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ ในตัวอย่างชีววัตถุ โดยเครื่องมือ  GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มงานพิษวิทยา  สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

2558

066

สุวรรณี พิชญากร

การพยาบาลผู้ป่วยต้อหิน

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2549

067

สุวรรณี พิชญากร

การพยาบาลผู้ป่วยต้อหิน

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2549

068

รุจเรข เพราะสำเนียง

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องนอนกรน

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

069

รุจเรข เพราะสำเนียง

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องนอนกรน

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

070

นภาพร บัวผัน

โครงการโทรศัพท์เยี่ยมผู้ป่วยนอกที่มารับบริการวิสัญญี

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

071

กฤติยา เห่งนาเลน

มาตรฐานการพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

072

พรรณชลิตา นิสยันต์

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการทางวิสัญญีเพื่อผ่าตัดรักษาภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

073

พรรณชลิตา นิสยันต์

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบริการทางวิสัญญีเพื่อผ่าตัดรักษาภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

074

วรัทยา เที่ยงดี

การพยาบาลผู้ป่วยจอประสาทตาลอกหลุด

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

075

วรัทยา เที่ยงดี

การพยาบาลผู้ป่วยจอประสาทตาลอกหลุด

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

076

จิพิรญาณณ์ ศิลปกร

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนที่ได้รับการระงับความรู้สึก

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

077

ศิริลักษณ์ สืบเสาะ

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

078

หนึ่งฤทัย สุขเกษม

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

079

สมปอง โชคศิริ

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

080

นันทวัน สูงดี

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่บริเวณแขน

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2555

081

กมลชนก สกลรักษ์

การพยาบาลผู้ป่วยหูน้ำหนวกเรื้อรัง

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

082

กมลชนก สกลรักษ์

การพยาบาลผู้ป่วยหูน้ำหนวกเรื้อรัง

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

083

จิรัชยาพร ฉิมกูล

การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาอักเสบติดเชื้อ

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

084

จิรัชยาพร ฉิมกูล

การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระจกตาอักเสบติดเชื้อ

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2555

085

พันตำรวจโท โสภณ พรกุลวิไล

ทำอย่างไรเมื่อเด็กไทยเป็นสาวเร็ว

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2557

086

พันตำรวจโท โสภณ พรกุลวิไล

ทำอย่างไรเมื่อเด็กไทยเป็นสาวเร็ว

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2557

087

วารุลี  ไชยวงศ์

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดสอดสายสวนรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง (Endovascular aortic aneurysm repair : EVAR)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2557

088

อุษา  ชัยมาด

ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์หาไดอะตอม จากตัวอย่างปอดของศพผู้เสียชีวิต (Comparison study of Diatom analysis in drowning lung at Forensic Pathology Laboratory, Institute of  Forensic Medicine Ploice

กลุ่มงานพิษวิทยา

2557

089

พันตำรวจโทหญิง วีนัส ตันอารีย์

ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2558

090

พันตำรวจโทหญิง วีนัส ตันอารีย์

ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2558

091

ร้อยตำรวจเอกหญิง อรัญญา พรหมคีรี

โภชนบำบัดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง

กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

2558

092

อมรรัตน์  ธนชัยวิวัฒน์

โรคและการรักษาทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชวิทยา

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2558

093

อรทัย กฤษณานุวัฒน์

การตรวจยืนยันหาสารเสพติด สารพิษ และแอลกอฮอล์ ในตัวอย่างชีววัตถุ โดยเครื่อง GC/MS/MS ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มงานพิษวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

2558

094

พันตำรวจโทหญิง ภัสสรี โตนวล

การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจหลังได้รับการรักษาด้วยวิธี PTCA , CABG และ Valvular Surgery

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ

2559

095

พันตำรวจโทหญิง ภัสสรี โตนวล

การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจหลังได้รับการรักษาด้วยวิธี PTCA , CABG และ Valvular Surgery

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ

2559

096

พันตำรวจโทหญิง อรพินท์ รัตนพันธมณี

การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2559

097

พันตำรวจโทหญิง อรพินท์ รัตนพันธมณี

การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2559

098

พันตำรวจโท จิรายุ วิสูตรานุกูล

หลักการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2559

099

พันตำรวจโท จิรายุ วิสูตรานุกูล

หลักการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2559

100

พันตำรวจโทหญิง สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค

การตรวจภายใน และเช็คมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2559

101

พันตำรวจโทหญิง สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค

การตรวจภายใน และเช็คมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2559

102

ว่าที่ พันตำรวจโท กฤติชาติ กำจรปรีชา

การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2559

103

ว่าที่ พันตำรวจโท กฤติชาติ กำจรปรีชา

การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2559

104

พันตำรวจโทหญิง ธนพร ศรีสารคาม

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2559

105

พันตำรวจโทหญิง ภัสสรัลพร ทมิฬทร

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้หวัดใหญ่

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2559

106

ธีรยุทธ อินทปัญญ์

การดูแลทางหายใจ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

107

อาญา ทัดวรพงศ์

กรณีศึกษา เรื่องภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2560

108

หยกแก้ว เพชรพลอย

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเฟนตานิลชนิดแผ่นแปะผิวหนังสำหรับระงับความปวด

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

109

ศศิกาญจน์ จันทราพิพัฒน์

การพยาบาลและการจัดท่าผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดศัลยกรรมประสาท

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

110

สินีนาฏ สลุบพล

การเตรียมอุปกรณ์และพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าช่องเหนือเยื่อหุ้มดูราไขสันหลัง

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

111

รพิดา พลทิพย์

การพยาบาลผู้ป่วยโรงเนื้องอกสมอง หลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2560

112

รพิดา พลทิพย์

การพยาบาลผู้ป่วยโรงเนื้องอกสมอง หลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2560

113

เชาวลิต พัฒนสิริกุล

การรักษาภาวะอ้วนด้วยวิธีการส่องกล้องใส่บอลลูนกระเพาะอาหาร

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2560

114

จินดานุช ธงกระโทก

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกหลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2560

115

จินดานุช ธงกระโทก

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกหลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2560

116

สุรีรัตน์ จารุหทัย

การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการบริการและการรักษาโรคมะเร็งด้วยการประเมินตนเอง

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2560

117

ศันสนีย์ อุ่นใจ

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดออกในสมองส่วน basal ganglia หลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2560

118

ศันสนีย์ อุ่นใจ

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดออกในสมองส่วน basal ganglia หลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2560

119

พันตำรวจโทหญิง พิสมัย ปฏิสัมภิทากุล

กล่องป้องกันการหักพับงอของท่อช่วยหายใจขณะผ่าตัด ( safety box )

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

120

ธิดารัตน์ ไสสีสูบ

นวัตกรรม รถดมยาเด็ก

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

121

กรรณิการ์ ภัทรประภาพงษ์

รูปแบบการประเมินและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในการผ่าตัดที่ไม่ใช่การผ่าตัดหัวใจ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

122

รภาพรรณ ฉลอง

What’s New in Interventiaonal Pain Management for Low Back Pain

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

123

ธนาวรรณ มาเซโด

การประเมิน-การเตรียมความพร้อมของผุ้ป่วยก่อนการผ่าตัด

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

124

รัชนี  ชาญสุไชย

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบในโรคทางระบบประสาท

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2560

125

พัสวี วนานุวัธ

ข้ออักเสบในโรคเก๊าต์

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2560

126

ประพัฒน์  วงศ์วิสุทธิกุล

การส่องกล้องระบบทางเดินหายใจร่วมกับคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับรอยโรคนอกหลอดลม

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2560

127

อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

การป้องกันและรักษาการเกิดลิ่มเลือดหลังการใส่ขดลวดละลายได้

กลุ่มงานอายุรกรรม   โรงพยาบาลตำรวจ

2560

128

นันท์ลภัส วีรธันยวัชร์

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากด้วยท่อช่วยหายใจชนิดพิเศษ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

129

ภาคิน กุลศิรโชติ

ระบบจ่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัดแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2560

130

ภาคิน กุลศิรโชติ

ระบบจ่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบำบัดแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2560

131

ร้อยตำรวจเอกหญิง ภาวิณี พงษ์ทองเมือง

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2560

132

ธัญญะสุภางค์  กาญจนศุภศิริ

ศัลยกรรมปิดผิวรากฟัน(SURGICAL ROOT COVERAGE)

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ

2561

133

ธัญญะสุภางค์  กาญจนศุภศิริ

ศัลยกรรมปิดผิวรากฟัน(SURGICAL ROOT COVERAGE)

โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ

2561

134

พรเพ็ญ บุญนาค

โครงการโรงพักปลอดบุหรี่เพื่อประชาชนในตำรวจภูธรภาคโครงการ ป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ

2561

135

พรเพ็ญ บุญนาค

โครงการโรงพักปลอดบุหรี่เพื่อประชาชนในตำรวจภูธรภาคโครงการ ป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ

2561

136

พรเพ็ญ บุญนาค

โครงการโรงพักปลอดบุหรี่เพื่อประชาชนในตำรวจภูธรภาคโครงการ ป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ

2561

137

ปฐวี  งามเลิศ

การศึกษาเปรียบเทียบค่ากลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหารกับค่าเฉลี่ยกลูโคสโดยการประมาณในผู้ป่วยโรงพยาบาล

กลุ่มงานชีวเคมี

2561

138

ปฐวี  งามเลิศ

การศึกษาเปรียบเทียบค่ากลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหารกับค่าเฉลี่ยกลูโคสโดยการประมาณในผู้ป่วยโรงพยาบาล

กลุ่มงานชีวเคมี

2561

139

ชนกนาถ  สุวรรณรัตน์

18 th  EVRS MEETING : Striving for Excellence in Medical and Surgical Retina , 2018 August 30 th September 2 nd

กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ

2561

140

ชนกนาถ  สุวรรณรัตน์

18 th  EVRS MEETING : Striving for Excellence in Medical and Surgical Retina , 2018 August 30 th September 2 nd

กลุ่มงานตา โรงพยาบาลตำรวจ

2561

141

บันเจิด  ฐิตาภิวัฒนกุล

การฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าองคชาติ แก้ไขโดยใช้คาบอนไดออกไซด์เลเซอร์ : Penile Augmentation with Foreign Material injected Penile shaft, Correction by CO2 Laser

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

2561

142

บันเจิด  ฐิตาภิวัฒนกุล

การฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าองคชาติ แก้ไขโดยใช้คาบอนไดออกไซด์เลเซอร์ : Penile Augmentation with Foreign Material injected Penile shaft, Correction by CO2 Laser

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

2561

143

พิชญา  ดีประเสริฐวิทย์

การใส่สายสวนในหลอดเลือดดำส่วนกลาง : Central venous catheter access

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2561

144

พิชญา  ดีประเสริฐวิทย์

การใส่สายสวนในหลอดเลือดดำส่วนกลาง : Central venous catheter access

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2561

145

ศรลดา  ธเนศวร

ภาวะ Massive Hemorrhage and Blood Transfusion in OB & GYN

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2561

146

ศรลดา  ธเนศวร

ภาวะ Massive Hemorrhage and Blood Transfusion in OB & GYN

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2561

147

สุวัฒน์  ปัญจสกุลวงศ์

ECMO : Extra Corporeal Membrane Oxygenator

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2561

148

สุวัฒน์  ปัญจสกุลวงศ์

ECMO : Extra Corporeal Membrane Oxygenator

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2561

149

อรัณ ไตรตานนท์

เนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

150

อรัณ ไตรตานนท์

เนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

151

สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค

1.การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ 2.การตรวจสุขภาพเพศหญิงและวัยทอง

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

152

สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค

1.การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ 2.การตรวจสุขภาพเพศหญิงและวัยทอง

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

153

อรพินท์  รัตนพันธมณี

Rape

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

154

อรพินท์  รัตนพันธมณี

Rape

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

155

ธนิญญา ลิขิตธนสมบัติ

คู่มือปฐมนิเทศนักกายภาพบำบัดและนักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ

2562

156

ธนิญญา ลิขิตธนสมบัติ

คู่มือปฐมนิเทศนักกายภาพบำบัดและนักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ

2562

157

ปาริชาติ เหล็กแข็ง

คู่มือการแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

158

ปาริชาติ เหล็กแข็ง

คู่มือการแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

159

ตรีศักดิ์ เจตสุรกานต์

คู่มือการคำนวณขนาดยาสำหรับเด็กชนิดยาน้ำรับประทานและยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ พร้อมตารางขนาดยาเด็ก

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

160

ตรีศักดิ์ เจตสุรกานต์

คู่มือการคำนวณขนาดยาสำหรับเด็กชนิดยาน้ำรับประทานและยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ พร้อมตารางขนาดยาเด็ก

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2562

161

รัฐสุภา ประทีปโชติกุล

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังบริเวณคอ (Anterior Cervical Discectomy and Fusion)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

ม.ป.ป.

162

ธารินี บัวสุข

คู่มือปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการระงับความรู้สึกการผ่าตัดหน่วยจักษุ

สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ม.ป.ป.

163

นงลักษณ์ สรรสม, มัณฑนา จินตะยนต์

คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยแบบประคับประคองที่มีอาการหายใจลำบาก

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2562

164

ธีรยุทธ อินทปัญญ์,พ.ต.ท.

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

165

พิภัทร์ ปรีดา,ร.ต.อ.

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายเพื่อการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง(Laparoscopic Cholecystectomy)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

166

ศราวดี ทีนาคะ,ร.ต.อ.หญิง

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกายเพื่อการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโต (Adenoidectomy and tonsillectomy)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

167

ศิริพรรณ แก้วทองมา,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Mastectomy)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

168

ศุภลักษณ์ หาบสา,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

169

รภาพรรณ ฉลอง,พ.ต.อ.หญิง

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง New Drugs for Acute Postoperative Pain Management

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

170

ธนาวรรณ มาเซโด,พ.ต.อ.หญิง

การใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูกในผู้ป่วย : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจด้วยวีดีทัศน์ส่องกล่องเสียง (Glidescope)และการใช้อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบเห็นกล่องเสียงโดยตรง (Macintosh blade) Nasotracheal intubation in patients: a comparison of the effectiveness between Video laryngoscope (Glidescope) and dircet laryngoscope (Macintosh blade)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

171

โสภณ พรกุลวิไล,พ.ต.ท.

สูงด้วย Growth hormone ทำอย่างไร

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2563

172

โสภณ พรกุลวิไล,พ.ต.ท.

สูงด้วย Growth hormone ทำอย่างไร

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2563

173

กุลภัทร ศรีสมทรัพย์,พ.ต.ท.หญิง

กุลภัทร ศรีสมทรัพย์,พ.ต.ท.หญิง

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2563

174

กุลภัทร ศรีสมทรัพย์,พ.ต.ท.หญิง

กุลภัทร ศรีสมทรัพย์,พ.ต.ท.หญิง

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2563

175

วันวิชนี เจริญผล,พ.ต.ท.หญิง

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Procedural sedation

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ

2563

176

อินธิลาทิพย์  มีชัย,ร.ต.อ.หญิง

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองหลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต (Nursing care for critical patients after pituitary tumor surgery

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2563

177

อินธิลาทิพย์  มีชัย,ร.ต.อ.หญิง

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองหลังได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต (Nursing care for critical patients after pituitary tumor surgery

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2563

178

กนกนาถ หอมชู,ร.ต.อ.หญิง

เสาแขวนขาสำหรับเตรียมผ่าตัด (Hanging Pole for Leg in Operation Room)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2563

179

กนกนาถ หอมชู,ร.ต.อ.หญิง

เสาแขวนขาสำหรับเตรียมผ่าตัด (Hanging Pole for Leg in Operation Room)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2563

180

พรสวรรค์ สุทธมงคล,ร.ต.อ.หญิง

การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต (Critical nursing care for patient with cervical spondylosis after surgery)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2563

181

พรสวรรค์ สุทธมงคล,ร.ต.อ.หญิง

การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต (Critical nursing care for patient with cervical spondylosis after surgery)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2563

182

จิตลดา พินิจชอบ,พ.ต.ท.หญิง

คู่มือการสอนความคลาดเคลื่อนทางยาให้กับผู้ช่วยเภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2564

183

จิตลดา พินิจชอบ,พ.ต.ท.หญิง

คู่มือการสอนความคลาดเคลื่อนทางยาให้กับผู้ช่วยเภสัชกร

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2564

184

รัตนาภรณ์ สุขเกษมรัตน์,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศีกษาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองระยะกึ่งเฉียบวพลันที่ได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต (Nursing care for critical patients after subacute subdural hematoma surgery)

กลุ่มงานโรงพยาบาล โรงพยาบาล

2564

185

อรัญญา พรหมคีรี,พ.ต.ท.หญิง

คู่มือแนวทางการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบำบัด ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

2564

186

น้ำฝน อัศวโรจน์พงษ์,พ.ต.ท.หญิง

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Video laryngoscopy-Assisted Tracheal intubation during the COVID-19 Pandemic

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

2564

187

พิชญา ดีประเสริฐวิทย์,พ.ต.ท.หญิง

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ภาวะยาชาเป็นพิษ Local anesthetic systemic toxicity (LAST)

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

2564

188

ณัฐสุดา ไชยมาลา,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Nursing care for breast cancer surgery)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

189

ญาณิกา นาละ,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด Laminectomy (Nursing care of Lumbar Spondylosis patient who underwent Laminectomy operation)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

190

ภัคหทัย เปียภิรมย์,ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง

วิดีโอสื่อการสอน การผ่าตัดขูดมดลูกด้วย MVA (Manual Vacuum Aspirator)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

191

ปาจรีย์ เก่งพฤทธิ์,ร.ต.อ.หญิง

คู่มือลักษณะงาน และคุณสมบัติของบุคลากร กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

2565

192

ปาจรีย์ เก่งพฤทธิ์,ร.ต.อ.หญิง

คู่มือลักษณะงาน และโภชนบำบัดและโภชนบริการ กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

2565

193

ญานิศา วงศ์บุญทิพย์,ร.ต.อ.หญิง

คู่มือโภชนาการสำหรับผู้ป่วย โรคกระดูกพรุนและกระดูกหักง่าย

กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ

2565

194

มณีรัตน์ ชัชวาล,ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง

คู่มือ แนวปฏิบัติในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานของโรงพยาบาลตำรวจ (Police General Hospital Aeromedical Evacuation)

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

195

ภูริชญา แกลงกระโทก,ร.ต.อ.หญิง

คู่มือกากรพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง ณ จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

196

ชมพูนุช จันทร์เทวี,ร.ต.อ.หญิง

คู่มือการช่วยคลอด ณ จุดเกิดเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล

กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

197

วิรชา ชาบุตรชิน,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในสมองชนิด Primary spontaneous intracerebral hemorrhage ที่ได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต (Nursing care for critical patients after primary spontaneous intracerebral hemorrhage surgery)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

198

สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค,พ.ต.อ.หญิง

Used of Blood components in Postpartum hemorrhage & DIC

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

199

สุวรรณี บูรณวัฒนาโชค,พ.ต.อ.หญิง

Used of Blood components in Postpartum hemorrhage & DIC

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

200

อรัณ ไตรตานนท์,พ.ต.ท.

บทความพิเศษ : ผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่ประสงค์ภาวะเจริญพันธุ์

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

201

อรัณ ไตรตานนท์,พ.ต.ท.

บทความพิเศษ : ผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่ประสงค์ภาวะเจริญพันธุ์

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

202

สุธรรม สุธาพร,พ.ต.ท.

The strength of evidence supporting luteal phase progestogen after assisted reproduction: A systematic review with reference to trial registration and pre-specified endpoints

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

203

สุธรรม สุธาพร,พ.ต.ท.

The strength of evidence supporting luteal phase progestogen after assisted reproduction: A systematic review with reference to trial registration and pre-specified endpoints

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

204

พิมพิกา  มุขเพ็ชร,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา (Case study) การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องทางช่องปากแบบไร้แผลเป็นภายนอก (The nursing care of transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA patients)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

205

จิราภรณ์ พุทธิกุล,พ.ต.ท.หญิง

สื่อทางวิชาการ ชนิดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

206

ปัทมากานต์ สินสืบผล,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลการพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง (Gall stone undergoing laparoscopic cholecystectomy)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

207

อิชญา ดีรุ่งโรจน์,พ.ต.ท.หญิง

ระเบียบและคู่มือการจ่ายยาจิตเวช โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

208

อิชญา ดีรุ่งโรจน์,พ.ต.ท.หญิง

ระเบียบและคู่มือการจ่ายยาจิตเวช โรงพยาบาลตำรวจ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

2565

209

บุญยาพร เผ่ากัณหา,ร.ต.อ.หญิง

นวัตกรรม สื่อดิจิทัลแบบคิวอาร์โค้ดในการให้ความรู้ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันที่ได้รับการผ่าตัด (QR Code : Digital Media Innovation for Providing Education in Patients with Acute Appendicitis Receiving

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

210

นภาภรณ์ จันทสิงห์,ร.ต.อ.หญิง

นวัตกรรมสื่อดิจิทัลแบบคิวอาร์โค้ดในการให้ความรู้ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด (QR code : Digital Media Innovation for Providing Education in Patients with Modified Radical Mastectomy Of Breast Cancer)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

211

รุจีราภรณ์ แดงกัณท์,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยวิธีส่องกล้อง (Nursing care of  patients cholecystitis for Laparoscopic Cholecystectomy)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

212

ธัญชนก ทองมาก,ร.ต.อ.หญิง

นวัตกรรม QR Code แบบประเมินความปวด "ฉันรู้ คุณปวด แม้ไม่พูด" (I know your pain ever no voice)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

213

วรวีร์ เข่งคุ้ม, ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันและมีภาวะติดสุราเรื้อรังร่วม (Acute Ischemic Stroke with Chronic alcohol drinking)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

214

บุญยา บุญยราช,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยระบบสูญญากาศ (Nursing care of vacuum dressing therapy in chronic wound)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

215

ปัทมาวดี ทองเกต,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ ระดับ 2-3 (Nursing Care for the second - third degree burned patient)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

216

นฤดี ผลาชิตร,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

217

นฤดี ผลาชิตร,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

218

วิราวรรณ คำวิเศษ,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย Advanced gastric cancer

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

219

วิราวรรณ คำวิเศษ,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแพร่กระจาย Advanced gastric cancer

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

220

สิริยา ชาลีเครือ,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่มีแผลรูทะลุระหว่างทางเดินอาหารกับผิวหนัง (Nursing care of Colorectal cancer Patients with Enterocutaneous Fistula

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

221

ฑิตาพร หมื่นสังข์,ร.ต.อ

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในไตที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง ผ่านทางท่อปัสสาวะ (Nursing care of Ureteroscopy in Patients with Calculus of kidney

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

222

รภีพร เพิ่มสนาม,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา (case study) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute myeloid Leukemia) ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

223

รภีพร เพิ่มสนาม,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา (case study) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute myeloid Leukemia) ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

224

สุรัตนา ไพศาล,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต ที่ได้รับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ (Nursing care for Benign Prostatic Hypertrophy with Transuretharal Resection Of The Prostate : TUR-P)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

225

ชนัญชิดา บุณยะพรรค, ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ไดรับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Critical Care Nursing for Permanent Pacemaker)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

226

กิ่งกาญจน์ กันยิ่ง

คู่มือปฏิบัติงาน การกำหนดและตั้งค่า รหัสค่ารักษาพยาบาล (HIS Code) และอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกบนระบบการเงินผู้ป่วยนอก (Finance OPD) ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2565

227

กชกร มัยญะกิต,ร.ต.อ.หญิง

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke)

กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

2565

 

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5