วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Access Medicine

Access Medicine 
เป็นฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์  ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วิดีโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย สืบค้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ รพ.ตร. ระยะเวลาทดลองใช้ ๑๕ พ.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๖๑ และสร้างบัญชีไปใช้ภายนอก รพ.ตร.
สืบค้นได้ที่ www.accessmedicine.com
เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร.  เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ BMJ Best Practice 
BMJ Best Practice  เป็นเครื่องมือสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจ    ทางคลินิกที่มีรูปแบบเฉพาะ  ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยพร้อมกับคำแนะนำในการประเมินอาการของผู้ป่วย ลำดับขั้นตอนในการทดสอบและวิธีการรักษา สืบค้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ รพ.ตร. ระยะเวลาทดลองใช้ ๑๕ พ.ค.  - ๑๔ ก.ค. ๖๑
              สืบค้น  BMJ Best Practice :   https://bestpractice.bmj.com
            สืบค้น  BMJ Case report http://casereports.bmj.com    
            สืบค้น  The BMJ & BMJ Journal collection http://journals.bmj.com
                                    

                          

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ovid Hospital Library in a Box

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. 
เปิดให้บริการสืบค้น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ทางการแพทย์ 
Ovid Hospital Library in a Box
เข้าใช้งานได้ที่

http://ovidsp.ovid.com/autologin 
ขอรับ Username Password ได้ที่ห้องสมุด


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลงานวิชาการ


เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
065
22 ส.ค. 2559
อรทัย  กฤษณานุวัฒน์
หนังสือคู่มือ การตรวจยืนยัน ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ ในตัวอย่างชีววัตถุ โดยเครื่องมือ  GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
2558

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานวิจัยชื่อเรื่องวิจัย
พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในจังหวัดนครปฐม
เลขทะเบียน
0022
ชื่อผู้วิจัย
บุปผา ศิริรัศมี
ปีที่ทำวิจัย
2540
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


บทคัดย่อ
            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และลักษณะพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน ทำการศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปและเคยใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในการรักษาตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยสุ่มตัวอย่างทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จำนวน 543 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ระดับความรู้และลักษณะพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตารางร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูน.....

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน กรกฎาคม 2559
รายงานวิจัย


ชื่อเรื่องวิจัย
การจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลตำรวจ
เลขทะเบียน
139
ชื่อผู้วิจัย
ดาวรรณ กอบสุทธิพูนชัย
ปีที่ทำวิจัย
2546
สถาบันวิจัย
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ


บทคัดย่อ
            การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบองค์การและการจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยใช้กรอบแนวคิด McKinsey’s 7 Ss Framework ในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยหลักการบริหาร 7 ประเด็น ได้แก่ ระบบโครงสร้าง (Structure) ระบบการทำงาน (System) ระบบแผนงานและกลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) ระบบบุคคลในองค์การ (Staff) ระบบทักษะการทำงาน (Skill) ระบบรูปแบบการบริหาร (Style) และระบบค่านิยมร่วมขององค์การ (Shared Values) รวมทั้งจะได้เสนอแนะแนวทางโดยนำเอาแนวความคิดการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการ งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมรวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง.....

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานวิจัยชือเรื่องวิจัย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน หอผู้ป่วย เด็ก ฉกร 4 ฉกร 5-6 โรงพยาบาลตำรวจ
เลขทะเบียน
138
ชื่อผู้วิจัย
ภัทรนิษฐ์  ปิติพงศ์มนตรี
ปีที่ทำวิจัย
2548
สถาบันวิจัย
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ


บทคัดย่อ
                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ของเชปป์ (Schepp,1995)
ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยเด็ก ฉกร 4, ฉกร 5-6 จำนวน 15 คน และผู้ปกครองเด็กป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนล่างเฉียบพลัน และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .0 94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient ) สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank correlation coefficient) และไคสแควร์ (Chi-square test)