วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

WZ ประวัติการแพทย์ History of medicine

WY การพยาบาล Nursing

WX กิจกรรมโรงพยาบาล Hospitals

WW จักษุวิทยา Opthalmology

WV วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์ Otorhinolaryngology

WU ทันตแพทย์ - ศัลยกรรมช่องปาก Dentistry, Oral surgery

WT เวชศาสตร์วัยชรา โรคเรื้อรัง Geriatrics, Chronic disease

WS กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

WR วิทยาโรคผิวหนัง Dermatology

WQ สูติศาสตร์ Obstetrics

WP นรีเวชวิทยา Gynecology

WO ศัลยศาสตร์ Surgery

WN รังสีวิทยา Radiology

WM จิตเวชวิทยา Psychiatry

WL ระบบประสาท Nervous system

WK ระบบต่อมไม่มีท่อหรือต่อมเอนโดไครน์ Endocrine system

WJ ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ Urogenital system

WI ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ Gastrointestinal system

WH ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง Hemic and lymphatic system

WG ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด Cardiovascular system

WF ระบบหายใจ Respiratory system

WE ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก Musculoskeletal system

WD 700 เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อวกาศ Aviation and space medicin

WD 600 โรคเกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ Diseases by physical agents

WD 500 พืชเป็นพิษ Plant poisoning

WD 400 สัตว์เป็นพิษ Animal poisoning

WD 300 โรคเกิดจากภูมิแพ้ Diseases of allergy

WD 200 โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกาย Metaboloic diseases

WD 100 โรคขาดธาตุอาหาร Deficiency diseases

WC โรคติดเชื้อ Infectious diseases

WB อายุรศ่าสตร์ Practice of medicine

WA สาธารณสุขศาสตร์ Public health

W อาชีพแพทย์ Medical profession

QZ พยาธิวิทยา Pathology

QY พยาธิวิทยาคลินิก Clinical pathology

QX ปาราสิตวิทยา Parasitology

QW วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน Microbiology & immunology

QV เภสัชศาสตร์ Pharmacology

QU ชีวเคมี Biochemistry

QT สรีรวิทยา Physiology

QT
สรีรวิทยาPhysiology

QS กายวิภาคศาสตร์ Human anatomy

QS
กายวิภาคศาสตร์ Human anatomy

การจัดหมู่ระบบ NLM

หนังสือทางการแพทย์
การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
(National Library of Medicine Classification)
  
การแพทย์พื้นฐาน (Preclinical sciences) QZ - QZ 
หมวดหมู่
ความหมาย (ภาษาไทย)ความหมาย (ภาษาอังกฤษ)
QS
กายวิภาคศาสตร์ Human anatomy
QT
สรีรวิทยาPhysiology
QU
ชีวเคมีBiochemistry
QV
เภสัชศาสตร์Pharmacology
QW
วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกันMicrobiology & immunology
QX
ปาราสิตวิทยาParasitology
QY
พยาธิวิทยาคลินิกClinical pathology
QZ
พยาธิวิทยาPathology
การแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง (Medicine and related subjects) W - WZ 
หมวดหมู่
ความหมาย (ภาษาไทย)ความหมาย (ภาษาอังกฤษ)
W
อาชีพแพทย์Medical profession
WA
สาธารณสุขศาสตร์Public health
WB
อายุรศ่าสตร์Practice of medicine
WC
โรคติดเชื้อInfectious diseases
WD 100
โรคขาดธาตุอาหารDeficiency diseases
WD 200
โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกายMetaboloic diseases
WD 300
โรคเกิดจากภูมิแพ้Diseases of allergy
WD 400
สัตว์เป็นพิษAnimal poisoning
WD 500
พืชเป็นพิษPlant poisoning
WD 600
โรคเกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติDiseases by physical agents
WD 700
เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อวกาศAviation and space medicine
WE
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกMusculoskeletal system
WF
ระบบหายใจRespiratory system
WG
ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดCardiovascular system
WH
ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลืองHemic and lymphatic system
WI
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้Gastrointestinal system
WJ
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์Urogenital system
WK
ระบบต่อมไม่มีท่อหรือต่อมเอนโดไครน์Endocrine system
WL
ระบบประสาทNervous system
WM
จิตเวชวิทยาPsychiatry
WN
รังสีวิทยาRadiology
WO
ศัลยศาสตร์Surgery
WP
นรีเวชวิทยาGynecology
WQ
สูติศาสตร์Obstetrics
WR
วิทยาโรคผิวหนังDermatology
WS
กุมารเวชศาสตร์Pediatrics
WT
เวชศาสตร์วัยชรา โรคเรื้อรังGeriatrics, Chronic disease
WU
ทันตแพทย์ - ศัลยกรรมช่องปากDentistry, Oral surgery
WV
วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์Otorhinolaryngology
WW
จักษุวิทยาOpthalmology
WX
กิจกรรมโรงพยาบาลHospitals
WY
การพยาบาลNursing
WZ
ประวัติการแพทย์History of medicine

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สุขภาพงอแง

สุขภาพงอแง

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การพยาบาลเด็ก2

การพยาลเด็ก2

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด


การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก

การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก

หนังสือภาษาไทย

การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง