วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558


ชื่อเรื่องวิจัย                   กระบวนการใช้และกำจัดยาเคมีบำบัดของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทย

เลขทะเบียน                  30
ชื่อผู้วิจัย                        พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร                                     

                                       พรศรี ศรีอัษฎาพร                                     

                                       ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์                                      

                                       ศศิธร วรรณพงษ์                                      

                                      อุบล มณีกุล                                      

                                      ประดิษฐา สินสว่าง

วันเดือนปีที่ทำวิจัยสำเร็จ    2540

สถาบันวิจัย                     มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ                   

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สำรวจกระบวนการใช้และกำจัดยาเคมีบำบัดของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทย ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิด ผู้ช่วยพยาบาล และคนงาน จำนวน 1,500 คนด้วยแบบสอบถามที่ดัดแปลงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง คือ แครี ดันนี และประดิษฐา สินสว่าง ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับส่งและจัดกับยาเคมีบำบัด : กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 71.3 - 73.3 รับยาที่บรรจุในกล่องบรรจุพิเศษจากบริษัทยา กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 80.3 จัดเก้บยาเคมีบำบัดแยกจากยาประเภทอื่น และร้อยละ 62.3 สวมถุงมือขณะรับ - ส่ง และจัดเก็บยาเคมีบำบัด 2) การผสมยาคเคมีบำบัด : กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.1 ใช้สถานที่เดียวกันกับการผสมยาชนิดอื่น กลุ่มตัวอย่างสวมหมวกคลุมผม แว่นตาป้องกัน หน้ากาก เสื้อคลุม และถุงมือ ขณะผสมยาเคมีบำบัด คิดเป็นร้อยละ 40.9, 45.0, 64.3 54.8 และ 95.1 ตามลำดับ 3) การบริหารยาเคมีบำบัดสู่ผู้ป่วย : ร้อยละ 57.1 ใช้ double syringe technique ในการบริหารยาสู่ผู้ป่วย 4) การกำจัดยาเคมีบำบัดและอุปกรณเปื้อนยา : กลุ่มตัวอย่างสวมหมวกคลุมผม แว่นตาป้องกัน หน้ากาก เสื้อคลุม และถุงมือ ขณะกำจัดยาเคมีบำบัดและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนยา คิดเป็นร้อยละ 23.0, 21.3, 33.6, 28.6 และ 91.6 ตามลำดับ 5) การกำจัดและดูแลสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนยาเคมีบำบัด : กลุ่มตัวอย่างสวมหมวกคลุมผม แว่นตาป้องกัน หน้ากาก เอคลุม และถุงมือ ในการกำจัดและดูแลสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนยาเคมีบำบัด คิดเป็นร้อยละ 27.0, 16.6, 27.8, 27.1 และ 75.3 ตาลำดับ และ 2. ศึกษาความเชื่อด้านคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดแลพพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเคมีบำบัดของบุคลากรสาะรณสุขในประเทศไทย

หนังสือใหม่ เดือน มิถุนายน 2558

หนังสือใหม่ เดือน มิถุนายน  2558

ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1102796
WI149435 2557
ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์.
STATE-OF-THE-ART STANDARD OF CARE FOR COLORECTAL CANCER มาตรฐานการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง.
2
1102770
WN208494 2556
วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
ULTRASOUND IN CLINICAL PRACTICE:การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง.
3
1102771
WI141C254 2556
สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
CAPSULE ENDOSCOPY
4
1102818
WE258881 2556
อภิชาติ อัศวมงคลกุล
เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน BONE AND SOFT-TISSUE TUMORS
5

2557

BEDSIDE CARDIAC PROCEDURES IN PRACTICE
6
1102772
WI102M236 2557
สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
MALABSORPTION SYNDROME
7
1102773
WF360231 2556
สมชาย สวัสดี
ยาแอโรโซลและระบบหายใจ.
8
1102774
WJ000232 2556
จำนง นพรัตน์
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ
9
1102775
QZ202111 2556
ปิติ จันทร์วรโชติ
ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง
10
1102819
WI770494 2557
วีรวัฒน์ เหลืองชนะ.
การผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้เลื่อนขาหนีบและต่อมไทรอยด์โดยกล้องวีดิทัศน์
11
1102765
WG300C641 2556
วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
CLINICAL LIPIDOLOGY
12
1102776
WH100C219 2557
นภชาญ เอื้อประเสริฐ
CHULALONGKORN HEMATOLOGY HANDBOOK
13
1102766
WC503.3I123 2555
ชิษณุ พันธุ์เจริญ
IF WE SHARE
14
1102768
WJ300E78 2557
บัญชา สถิระพจน์
ESSENTIAL NEPHROLOGY
15
1102767
WE140 R472 2556
ไพจิตต์ อัศวธนบดี
RHEUMATOLOGY FOR NURSE PRACTITIONERS AND ALLIED HEALTH PROFESSIONALS
16
1102764
WB105F931 2556
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.
FORM GLOBAL PERSPECTIVE TO EVERYDAY PRACTICES
17
1102787
WL100367 2557
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ตำราประสาทวิทยาคลินิก VOLUME 1 TEXT BOOK OF CLINICAL NEUROLOGY (2 BK./1 DVD)
18
1102788
WL100367 2557
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ตำราประสาทวิทยาคลินิก VOLUME 2 TEXT BOOK OF CLINICAL NEUROLOGY (2 BK./1 DVD)
19
1102783
WK810494 2557
ศิริอรสินธุ
การจัดการรายการกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
20
1102799
QW50789 2556
อิสยา จันทร์วิทยานุชิต.
แบคทีเรียทางการแพทย์
21
1102800
QW21791 2556
รับพรกิตติวัชร
เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน
22
1102801
WB200637ก 2557
กิจจา จิตรภิรมย์
การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข
23
1102802
WO440499 2557
รื่นเริง ลีลานุกรม
การระงับความรู้สึกเด็ก
24
1102803
QZ40191 2557
อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
ผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง (COMPLICATIONS OF CANCER THERAPIES)
25
1102781
WB50136 2557
โกวิทคัมภีรภาพ
ตำราฝังเข็ม (TEXTBOOK OF ACUPUNCTURE & MOXIBUSTION)
26
1102807
WJ168494 2555
สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
การผ่าตัดแบบมีความรุนแรงน้อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
27
1102808
WJ168494 2555
สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
การผ่าตัดแบบมีความรุนแรงน้อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
28
1102809
QZ4218 2555
เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล
พยาธิวิทยาทั่วไป (CENERAL PATHOLOGY)
29
1102810
WK102666 2557

สารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์
30
1102811
WI100211 2557
สมนึก นิลบุหงา
ระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์
31
1102812
WE500312 2554

กล้ามเนื้อ เราเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างไร:ร่างกายของมนุษย์
32การหายใจร่างกายของเราใช้อากาศให้เป็นประโยชน์อย่างไร :ร่างกายของมนุษย์
33หัวใจ เลือดวิ่งไปทั่วร่างกายได้อย่างไร :ร่างกายของมนุษย์
34


รำแพนพรเทพเกษมสันต์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
35
1102816
QS4111 2557
เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
36
1102817
WX218896 2557
บดินทร์ ขวัญนิมิต
เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์ (CRITICAL CARE 
SONGKLANAGARIND) 
37
1102797
WB105F692
คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FIRST HOUR IN EMERGENCY ROOM 2013: THE RESUSCITATION
38
1102769
WI480E56 2556
สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
ENDOSCOPIC COMPLICATIONS
39
1102798
WP910367 2556
สุกษม อัตนวานิช.
ตำราศัลยศาสตร์ทรวงอกพื้นฐาน
40
1102784
WO200367 2557
วิชัย อิทธิชัยกุลฑล
ตำราการระงับความรู้สึกในประสาทศัลยศาสตร์ (NEUROANESTHESIA)
41
1102785
WO500339 2557
พรชัย โอเจริญรัตน์
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม : HEAD NECK AND BREAST SURGERY
42
1102786
WO162367 2557
วุฒิชัย ธนาพงศธร
เส้นและสายในเวชปฏิบัติศัลยกรรม (TUBE AND CATHETER IN SURGERY) 
43
1102782
WO100 ศ339 2557
ต้น คงเป็นสุข
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 52 (DEALING WITH COLORECTAL DISEASES 2014)
44
11A2789
WO700367 2557
อาทิ เครือวิทย์
ตำราวิวัฒน์ วิสุทธิโกศลการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณมือและแขนด้วยผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนฯ เล่ม 1
45
1102790
WO700367 2557
อาทิ เครือวิทย์
ตำราวิวัฒน์ วิสุทธิโกศลการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณมือและแขนด้วยผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนฯ เล่ม 2
46
1102777
WB115642 2557

อายุรศาสตร์ฉลาดเลือก
47
1102778
WB115274 2557

อายุรศาสตร์ทันยุค 2557 (UPDATE IN INTERNAL MEDICINE 2014)
48
1102780
WC100C797 2557
กำพล สุวรรณพิมลกุล.
CURRENT TOPICS IN INFERCTIOUS DISEASES VOLUME II
49


NAKARIN SANSANAYUDH
SPOT DIAGNOSIS IN INTERNAL MEDICINE
50
1102779
WX205231 2556

อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก.
51
1102804
WB100P895 2556
อำนาจชัยประเสริฐ
PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE
52
1102805
QZ275889 2557
วรวิทย์ จิตติถาวร
เนื้องอกและมะเร็งบริเวณทรวงอกในเด็ก (PEDIATRIC THORACIC TUMORS)
53
1102765
WR152S995 2556
อัจฉรา สัมบุณณานนท์
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS :ในเด็กและวัยรุ่น
54
1102791
WE175927 2557
วินัย พากเพียร
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์:เวชศาสตร์การกีฬาทางออร์โธปิดิกส์-โรคและการบาดเจ็บในเด็ก
55
1102792
WS100  721
สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
กุมารเวชศาสตร์ 1
56
1102793
WS100  721
สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
กุมารเวชศาสตร์ 2
57
1102795
WS280927 2556
จิตลัดดาดีโรจนวงศ์
แนวทางการดูและรักษา ปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก : PRACTIAL APPROACH TO COMMON RESPIRATORY PROBL
58
1102794
WS100P371 2556
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.
PEDIATRIC PRACTICE : KNOWLEDGE SHARING FOR BEST QUALITY