วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ

เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
031
13 ก.พ. 2558
ขวัญใจ  โชคศิริ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557
032
13 ก.พ. 2558
ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร
การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในเส้นผมและรากผม
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557

033
13 ก.พ. 2558
ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร
การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในเส้นผมและรากผม
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557

034
13 ก.พ. 2558
สรินยาพร  เหลาดวงดี
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง Subdural Hemorrhage ร่วมกับความดันโลหิตสูง
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2556
035
13 ก.พ. 2558
แก้วตา รัตนศักดิ์
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิด  Glioblastoma ภายหลังได้รับการผ่าตัด และอยู่ในระยะสุดท้าย
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2556
036
13 ก.พ. 2558
อรพิน  คงรัตน์
คู่มือการพยาบาล : การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้น หลอดเลือดดำ (Deep Vein Thrombosis) ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องใน ไอ ซี ยู ศัลยกรรม
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557

037
13 ก.พ. 2558
รัชดากร  ราชิวงศ์
สื่อวิชาการ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total hip replacement, THR)
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557