วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559


หนังสือใหม่  เดือน กุมภาพันธ์  2559


ลำดับ
รหัสหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1103056
W50ค695 2558
        แพทยสภา
คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ (แพทยสภา)
2
1103054
W62อ297  2558
NANCY AINSWORTH-VAUGHN
การอ้างสิทธิ์เรื่องอำนาจในการสนทนาระหว่างแพทย์-ผู้ป่วย
3
1103058
WB100I61  2558
เนาวนิตย์ นาทา
INTRODUCTION TO CLINICAL MEDICINE
4
1103060
WB39ค695  2557
เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
คู่มือหัตถการพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
5
11A3066
WA30ห321 2558
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น สำหรับพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางแพทย์
6
1103064
WB141.5ค695 2558
วรรษา เปาอินทร์
ความรู้พื้นฐานการใช้รหัสโรคและรหัสผ่าตัดตามระบบ ICD (BASIC ICD-10 CODING)
7
1103062
WF20จ488 2558
จิรกฤต ลีลารุ่งระยับและคณะ
วิจัยกรณีศึกษาทางคลินิก: สำหรับการฟื้นฟูสภาพทางระบบทรวงอก
8
1103048
QT104ม223 2558
รักษวรรณ พูนคำ
มหกายวิภาคศาสตร์-เนื้อเยื่อวิทยาฯ ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
9
1103044
WO100ต367 2558
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1
10
1103046
WO100ต367 2558
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 2
11
1103050
WO100ต367 2558
วุฒิชัย ธนาพงศธร
ตำราศัลยศาสตร์ : พื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรม
12
1103052
WT166อ641 2557
รัฐกร วิไลชนม์
อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับที่สำคัญในเวชปฏิบัติ
13
1103067
QZ275ม270 2558
สุรพล เวียงนนท์
มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก
14
1103078
WD300ร92402558
สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์
15
1103077
WS205P954 2558
ดุสิต สถาวร
PEDIATRIC CRITICAL CARE : THE ESSENTIALS
16
1103077
WD300ร924 2558
อรพรรณ โพชนุกูล
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก
17
1103073
WY159ค695  2558
สุนทรี รัตนชูเอก
คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ
18
1103075
WV100ต367 2557
ธีรพร รัตนาเอนกชัย
ตำรา หู คอ จมูก: สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
19
1103070
WW140ก318 2558
วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต
กลุ่มอาการตาแห้ง
20
1103096
WY101ก493  2557
อรชร  ศรีไทรล้วน

21
1103104
WY141ก493 2558
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
การพยาบาลอาชีวอนามัย: แนวคิดและการปฏิบัติ
22
1103092
QZ140พ218  2558
ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
23
1103094
WB400พ219 2557
ส่งศรี แก้วถนอม
พยาบาล โภชนบำบัด (NUTRITION SUPPORT NURSE)
24
1103072
WY157.3ส666 2557
จันทรรัตน์ เจริญสันติ
สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่ม 2 ระยะตั้งครรภ์
25
1103098
WY101ก493 2557
สุมาลี โพธิ์ทอง
พยาบาลพื้นฐาน เล่ม1 (FUNDAMENTALS OF NURSING 
26
1103087
WY160ก493 2557
เอื้อญาติ ชูชื่น
การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา     จิตเวช (PSYCHIATRIC NURSING: NEUROTRANSM
27
1103088
WY160ก493 2557
อรพินท์ สีขาว
การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล
28
1103090
WY160ก493 2558
เกสรา ศรีพิชญาการ
การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว(NURSING CARE OF WONEN INFLICTED BY FAMILY VILO)
29
1103083
WY157ก493 2558
มาลีวัล เลิศสาครศิริ
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด
30
1103085
WY157ก434 2558
นันทพร แสนศิริพันธ์
การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ