วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

หนังสือใหม่

เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ


 ทะเบียน

เลขเรียกหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง
1
1006818
WB18.2C334 2014
P. John Rees
100 cases in clinical medicine
2
1006819
WO100C334 2014
James A Gossage
100 Cases in Surgery
3
1006839
WL340A517 2014
Michael J. Aminoff
Aminoff’s neurology and general medicine
4
1006838
WR140A881 2012
Nestor P. Sanchez
Atlas of dermatology in internal medicine
5
1006837
WN206B666 2015
Eugene Lin
Body CT :  the essentials
6
1006824
WD300C334 2012
Luigi Notarangelo
Case studies in immunology :  a clinical companion
7
1102740
WB100C641 2557
บัญชา  สถิระพจน์
Clinical Approach in medicine
8
1006830
WD220C797 2013
David B. Mount
Core concepts in the disorders of fluid, electrolytes and acid-Base Balance
9
1006826
WI 650C8111 2013
Marvin L. Corman
Corman’s colon and rectal surgery
10
1006825
WI 17C111 2014
Pablo R. Ros
CT and MRI of the abdomen and pelvis :  a teaching file
11
1006820
WB200D3194 2014
Richard F. LeBlond
DeGowin’s diagnostic examination
12
1006821
WL141D812 2003
Mathias Baehr
Duus’ topical diagnosis in neurology : anatomy, physiology, signs, symptoms
13
1006829
WD220F568 2014
Alluru S. Reddi
Fluid, electrolyte and acid-base disorders : clinical evaluation and Management
14
1006816
WI 141G11 2014
Courtney Coursey Moreno
Gastrointestinal imaging :  a teaching file
15
1006840
WN180I35 2014
Khaled M. Elsayes
Introduction to diagnostic radiology
16
1006831
WK835M111  2014
Michael E Edmonds
Managing the diabetic foot
17
1006835
WP910B828  2011
Kirby I. Bland
Master Techniques in General Surgery: Breast Surgery
18
1006834
WI250E74  2014
James D. Luketich
Master Techniques in Surgery: Esophageal Surgery
19
1006836
WB39M479 2014
Patrick Davey
Medicine at a glance
20
1006842
WI700M928
Jawad Ahmad 
Mount Sinai Expert Guides: Hepatology
21
1006817
WE18.2M985  2015
Paul J. Spicer
Musculoskeletal imaging :  a core review
22
1006823
WL141N477 2014
Alan B. Ettinger
Neurologic differential diagnosis : a case-based approach
23
1006832
WL141N477 2013
Steven L. Lewis
Neurological disorders due to systemic disease
24
1006814
WL141.5N47 2014
Mai-Lan Ho
Neuroradiology signs
25
1006815
WF975P349 2011
Thomas Hartman
Pearls and pitfalls in thoracic imaging :  variants and other
26
1006822
WI520P912 2013
Jerome D. Waye
Practical colonoscopy
27
1006833
WJ300P895 2014
Mark Harber
Practical Nephrology
28
1006828
WS100P895 2012
Mike South
Practical Paediatrics : with StudentConsult online Access
29
1006827
WO500S961 2012
Andrew Goldberg
Surgical talk : lecture notes in undergraduate surgery
30
1102748
WF9704  2557
ดลรวี(นัฏฐกาล) ลีลารุ่งระยับ
กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิก = Chest physical therapy
31
11A2739
WB105494  2557
วีระศักดิ์  ศรินนภากร
การตรวจวินิจฉัยทันยุคและตัวอย่างผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์
32
11A2742
WY152ค695 2557
อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์
คู่มือ การดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์
33
1102751
WB105367 2556
ณัฏฐิณี  จรัสเจริญวิทยา
ตำราอายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ ๒๕๕๕ ความรู้ทางห้องปฏิบัติการสู่เวชปฏิบติทางคลินิก
34
1102749
WS280927 2556
นวลจันทร์ ปราบพาล
แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
35
1102752
WB105 476 2557
ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม1  = Emergency in internal medicine The royal college of physicians of thailand volume1
36
1102747
WE141896  2547
ธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์
เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก = Approach to common orthopaedic problems
37
1102744
WO100 338
พรพรหม เมืองแมน
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 15
38
1102745
WO100 338
พรพรหม เมืองแมน
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 8
39
1102743
WO100338 2557
สุขไชย  สาทถาพร
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 38 = Basic science in Surgery
40
11A0988
WS100 416
อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็ก