วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน กรกฎาคม 2559
รายงานวิจัย


ชื่อเรื่องวิจัย
การจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลตำรวจ
เลขทะเบียน
139
ชื่อผู้วิจัย
ดาวรรณ กอบสุทธิพูนชัย
ปีที่ทำวิจัย
2546
สถาบันวิจัย
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ


บทคัดย่อ
            การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบองค์การและการจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยใช้กรอบแนวคิด McKinsey’s 7 Ss Framework ในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยหลักการบริหาร 7 ประเด็น ได้แก่ ระบบโครงสร้าง (Structure) ระบบการทำงาน (System) ระบบแผนงานและกลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) ระบบบุคคลในองค์การ (Staff) ระบบทักษะการทำงาน (Skill) ระบบรูปแบบการบริหาร (Style) และระบบค่านิยมร่วมขององค์การ (Shared Values) รวมทั้งจะได้เสนอแนะแนวทางโดยนำเอาแนวความคิดการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการ งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมรวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง.....