วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

วารสาร กองการพยาบาล ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษาภาคม-สิงหาคม 2557

Journal of Nursing Division Vol.41 No.2

Journal of Nursing Division Vol.41 No.1

กุมภาพันธ์ 2557หนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2557

หนังสือใหม่ พฤศจิกายน 2557

หนังสือใหม่ ตุลาคม 2557

หนังสือใหม่ ตุลาคม  2557


หนังสือใหม่ ตุลาคม  2557
หนังสือใหม่ ตุลาคม  2557

หนังสือใหม่ ตุลาคม  2557

หนังสือใหม่ สิงหาคม 2557

หนังสือใหม่  สิงหาคม 2557

หนังสือใหม่  สิงหาคม 2557


วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical–Electrophysiologic Correlations


E-Book

      3rd edition by David C. Preston and Barbara E. Shapiro

Clinical Immunology : Principles and Practice

      E-Book

     

      

4th edition by Robert R. Rich, Thomas A. Fleisher, William T. Shearer, Harry W. Schroeder Jr., Anthony J. Frew, and Cornelia M. Weyand           
https://expertconsult.inkling.com

http://thepoint.lww.com/gateway

https://solution.lww.com/ActivateProductCode/index


                ขอรับ รหัส  log in ได้ที่ บรรณารักษ์
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

หนังสือใหม่


กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1006818
WB18.2C334 2014
P. John Rees
100 cases in clinical medicine
2
1006819
WO100C334 2014
James A Gossage
100 Cases in Surgery
3
1006839
WL340A517 2014
Michael J. Aminoff
Aminoff’s neurology and general medicine
4
1006838
WR140A881 2012
Nestor P. Sanchez
Atlas of dermatology in internal medicine
5
1006837
WN206B666 2015
Eugene Lin
Body CT :  the essentials
6
1006824
WD300C334   2012
Luigi Notarangelo
Case studies in immunology :  a clinical companion
7
1102740
WB100C641  2557
บัญชา  สถิระพจน์
Clinical Approach in medicine
8
1006830
WD220C797   2013
David B. Mount
Core concepts in the disorders of fluid, electrolytes and acid-Base Balance
9
1006826
WI 650C8111 2013
Marvin L. Corman
Corman’s colon and rectal surgery
10
1006825
WI 17C111    2014
Pablo R. Ros
CT and MRI of the abdomen and pelvis :  a teaching file
11
1006820
WB200D3194 2014
Richard F. LeBlond
DeGowin’s diagnostic examination
12
1006821
WL141D812   2003
Mathias Baehr
Duus’ topical diagnosis in neurology : anatomy, physiology, signs, symptoms
13
1006829
WD220F568  2014
Alluru S. Reddi
Fluid, electrolyte and acid-base disorders : clinical evaluation and Management
14
1006816
WI 141G11  2014
Courtney Coursey Moreno
Gastrointestinal imaging :  a teaching file
15
1006840
WN180I35 2014
Khaled M. Elsayes
Introduction to diagnostic radiology
16
1006831
WK835M111  2014
Michael E Edmonds
Managing the diabetic foot
17
1006835
WP910B828  2011
Kirby I. Bland
Master Techniques in General Surgery: Breast Surgery
18
1006834
WI250E74  2014
James D. Luketich
Master Techniques in Surgery: Esophageal Surgery
19
1006836
WB39M479  2014
Patrick Davey
Medicine at a glance
20
1006842
WI700M928
Jawad Ahmad 
Mount Sinai Expert Guides: Hepatology
21
1006817
WE18.2M985   2015
Paul J. Spicer
Musculoskeletal imaging :  a core review
22
1006823
WL141N477   2014
Alan B. Ettinger
Neurologic differential diagnosis : a case-based approach
23
1006832
WL141N477  2013
Steven L. Lewis
Neurological disorders due to systemic disease
24
1006814
WL141.5N47  2014
Mai-Lan Ho
Neuroradiology signs
25
1006815
WF975P349  2011
Thomas Hartman
Pearls and pitfalls in thoracic imaging :  variants and other
26
1006822
WI520P912  2013
Jerome D. Waye
Practical colonoscopy
27
1006833
WJ300P895   2014
Mark Harber
Practical Nephrology
28
1006828
WS100P895  2012
Mike South
Practical Paediatrics : with StudentConsult online Access
29
1006827
WO500S961 2012
Andrew Goldberg
Surgical talk : lecture notes in undergraduate surgery
30
1102748
WF9704  2557
ดลรวี(นัฏฐกาล) ลีลารุ่งระยับ
กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิก = Chest physical therapy
31
11A2739
WB105494 2557
วีระศักดิ์  ศรินนภากร
การตรวจวินิจฉัยทันยุคและตัวอย่างผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์
32
11A2742
WY152ค695  2557
อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์
คู่มือ การดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์
33
1102751
WB105367  2556
ณัฏฐิณี  จรัสเจริญวิทยา
ตำราอายุรศาสตร์ธรรมศาสตร์ ๒๕๕๕ ความรู้ทางห้องปฏิบัติการสู่เวชปฏิบติทางคลินิก
34
1102749
WS280927 2556
นวลจันทร์ ปราบพาล
แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
35
1102752
WB105 476 2557
ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม1  = Emergency in internal medicine The royal college of physicians of thailand volume1
36
1102747
WE141896  2547
ธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์
เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก = Approach to common orthopaedic problems
37
1102744
WO100 338
พรพรหม เมืองแมน
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 15
38
1102745
WO100 338
พรพรหม เมืองแมน
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 8
39
1102743
WO100338 2557
สุขไชย  สาทถาพร
ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 38 = Basic science in Surgery
40
11A0988
WS100 416
อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
คู่มือปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็ก

คู่มือ การสืบค้น ฐานข้อมูล Access Emergency Medicineวันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

คู่มือ การสืบค้น ฐานข้อมูล karger

ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4