วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ

เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
031
13 ก.พ. 2558
ขวัญใจ  โชคศิริ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557
032
13 ก.พ. 2558
ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร
การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในเส้นผมและรากผม
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557

033
13 ก.พ. 2558
ศิริรัตน์ พรหมหิตาธร
การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในเส้นผมและรากผม
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557

034
13 ก.พ. 2558
สรินยาพร  เหลาดวงดี
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง Subdural Hemorrhage ร่วมกับความดันโลหิตสูง
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2556
035
13 ก.พ. 2558
แก้วตา รัตนศักดิ์
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิด  Glioblastoma ภายหลังได้รับการผ่าตัด และอยู่ในระยะสุดท้าย
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2556
036
13 ก.พ. 2558
อรพิน  คงรัตน์
คู่มือการพยาบาล : การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้น หลอดเลือดดำ (Deep Vein Thrombosis) ผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องใน ไอ ซี ยู ศัลยกรรม
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557

037
13 ก.พ. 2558
รัชดากร  ราชิวงศ์
สื่อวิชาการ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total hip replacement, THR)
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557


วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ

เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
018
12 ก.พ. 2558
วชิราภรณ์  ชาติครบุรี
โครงการ  การเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนแผนจำหน่ายด้วย METHOD
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.
2557

019
12 ก.พ. 2558
จินตนา  มุ่งดี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์หลังการขับถ่าย
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557

020
12 ก.พ. 2558
สายธาร  สุขเกษม
การตรวจยืนยัน Methamphetamine ในปัสสาวะ โดยเครื่อง GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา
สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

021
12 ก.พ. 2558
สายธาร  สุขเกษม
การตรวจยืนยัน Methamphetamine ในปัสสาวะ โดยเครื่อง GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา
สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

022
12 ก.พ. 2558
นงลักษณ์  ศิลขันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานการบดกระดูกโดยใช้เครื่อง Freezer/Mill, Model 6750 ภายใต้ไนโตรเจนเหลว
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

023
12 ก.พ. 2558
นงลักษณ์  ศิลขันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานการบดกระดูกโดยใช้เครื่อง Freezer/Mill, Model 6750 ภายใต้ไนโตรเจนเหลว
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

024
12 ก.พ. 2558
ปาริมา  จำลองรักษ์
Postoperative ACL Reconstruction (Hamstring tendon autograft) Protocol
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557

025
12 ก.พ. 2558
ปาริมา จำลองรักษ์
Postoperative ACL  Reconstruction (Hamstring tendon autograft) Protocol
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557

026
12 ก.พ. 2558
ภัทรพร  ชดช้อย
เอกสารประกอบการบรรยาย : พิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา  สถาบันนิติเวชวิทยา
2557

027
12 ก.พ. 2558
ภัทรพร  ชดช้อย
เอกสารประกอบการบรรยาย : พิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา  สถาบันนิติเวชวิทยา
2557

028
12 ก.พ. 2558
รัชฎาพร  บุญสนอง
รายงานผลศึกษาอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด : Case  study VSD, Pulmonary Atresia, MAPCAs
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557

029
12 ก.พ. 2558
อุษา  ชัยมาด
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์หาไดอะตอมจากตัวอย่างปอดของศพผู้เสียชีวิต : Comparison study of Diatom analysis in drowning lung at Forensic Pathology Laboratory, Institute of Forensic Medicine Police


กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557
030
12 ก.พ. 2558
อุษา  ชัยมาด
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์หาไดอะตอมจากตัวอย่างปอดของศพผู้เสียชีวิต : Comparison study of Diatom analysis in drowning lung at Forensic Pathology Laboratory, Institute of Forensic Medicine Police


กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557

หน้า 1, หน้า 2, หน้า 3, หน้า 4

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ

เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
001
12 ก.พ. 2558
ดารารัตน์  หงษ์ทอง
สื่อช่วยการสอน : RFA ; (Radiofrequency Ablation) นวัตกรรมใหม่ของการรักษามะเร็งตับ และแนวทางการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2555
002
12 ก.พ. 2558
สุดา รัตนรักษ์
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมด้วยวิธีการผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูก NURSING  CARE FOR  L-SPONDYLOSIS  LAMINECTOMY WITH  PEDICULAR  SCREW
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2556
003
12 ก.พ. 2558
กชกร ถือสัตย์
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมาสมองที่ได้รับการผ่าตัดและรังสีรักษา Nursing care for metastasis brain tumor with craniotomy and radiation
กลุ่มงานพยาบาล
2556
004
12 ก.พ. 2558
อรอนงค์  อุทัย
การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาการขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
005
12 ก.พ. 2558
อรอนงค์  อุทัย
การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาการขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
006
12 ก.พ. 2558
กรุณา  ศรีทองอ่อน
คู่มือการดูแลผู้มีภาวะกลืนลำบากสำหรับญาติ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
007
12 ก.พ. 2558
กรุณา  ศรีทองอ่อน
คู่มือการดูแลผู้มีภาวะกลืนลำบากสำหรับญาติ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
008
12 ก.พ. 2558
พรรษรัตน์  สารัง
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
009
12 ก.พ. 2558
พรรษรัตน์  สารัง
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
010
12 ก.พ. 2558
ขวัญตา  โชคศิริ
โครงการพัฒนาระบบการบันทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.
2557
011
12 ก.พ. 2558
รุ่งนภา  ดีกา
การจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) :
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary embolism ; PE) ในระยะวิกฤต
รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาบาล
2557
012
12 ก.พ. 2558
นันยา  กล้ากสิกิจ
สื่อวิชาการ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน :โปรแกรมการสอนการดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

2557
013
12 ก.พ. 2558
ธัญพร  กิจบำรุง
การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด เชิงกลศาสตร์ ในผู้ป่วยปัญหาคอ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร
2557
014
12 ก.พ. 2558
ธัญพร  กิจบำรุง
การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด เชิงกลศาสตร์ ในผู้ป่วยปัญหาคอ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
015
12 ก.พ. 2558
วารุลี  ไชยวงศ์
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก เพื่อผ่าตัดสอดสายสวนรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง (Endovascular aortic aneurysm repair : EVAR)
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
รพ.ตร.


2557
016
12 ก.พ. 2558
จารุณี  ลาบานา
แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขากรรไกรผิดรูปในระยะวิกฤต
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

2557
017
12 ก.พ. 2558
อรพิน  คงรัตน์
คู่มือการพยาบาล: การใช้เครื่องป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำ (Vena flow)
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

2557