วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Accessmedicine


ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. เปิดให้บริการฐานข้อมูล  Accessmedicine

เป็นฐานข้อมูล ทางการแพทย์ สามารถสืบค้นผ่านระบบ Internet ได้ทั้ง ในรูปแบบของหนังสือ, วิดีโอ, และมัลติมิเดียต่างๆ ใน ฐานข้อมูล เดียว ผลิตโดย บริษัท Mc Graw-Hill มีจานวน E-Book มากกว่า 100 รายการ (หนังสือจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการตีพิมพ์ฉบับใหม่ มีรูปภาพทางการแพทย์ มี Videos & Animations คลอบคลุม หลายสาขาวิชาเช่น สูตินารี, การแพทย์ฉุกเฉิน, อายุรกรรม และอื่นๆ มี Case Studies , Review Question: แบบฝึกหัดทดสอบ , Quick Reference , Drug Monographs , Patient Education : คู่มือดูแลรักษาผู้ป่วย







วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การใช้งานฐานข้อมูล UpToDate Advanced

                      

URL : ลงทะเบียน   สืบค้นฐานข้อมูล
https://www.uptodate.com/online



                          


วิดีโอ ลงทะเบียน และยืนยันการใช้งาน
 (Registration and Reverification)
คลิ๊ก วิดีโอ    https://bit.ly/2XK7InH









วิดีโอ การใช้งาน  UpToDate Advanced (Thai)

คลิ๊ก วิดีโอ  https://bit.ly/2Nw1kwB





วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มเสอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

แบบฟอร์มเสอแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด