วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หนังสือใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2558


หนังสือใหม่ เดือน ธันวาคม 2558

ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1103014
QW39167  2015
ชิษณุ พันธุ์เจริญ
คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสาร
2
1103002
WS200695 
ปิติกานต์  บูรณาภาพ
คู่มือตรวจโรคเด็กด้วยตัวเอง
3
1103024
QT261431  2555
ลลิตา   ธีระสิริ
คัมภีร์เคลื่อนเส้นเอ็น
4
1102990
WE168459   2558
สุพินชัย   เจริญวารีกุล
หัตถการทางออร์โธปิดิกส์
5
1103036
WE141ก27   2557
ก่อกู เชียงทอง
การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์.
6
1103009
WX203235 2554
กรรณิการ์  มรุทาธร
หายป่วย...ด้วยหมอพื้นบ้าน
7
1103030
WA105ร229 2555
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
ระบาดวิทยา : Epidemiology
8
1103040
WX218321 2554
อะเคื้อ  อุณหเลขกะ
หลักและแนวปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infctions principles and guidelines
9
1103000
WE258723   2553
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ = Tumors and systemic  diseases
10
1103042
WE880435  2557
ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า
11
1103026
QT26131  2556
รัศมี  ทองสิริไพรศรี
โยคะเพือ่ชีวิต = Yoga for life
12
1103020
WB369591  2553
โกวิท  คัมภีรภาพ
เทคนิคฝั่งเข็มรมยา
13
1006829
WL359 924
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
โรคพาร์กินสันรักษาได้.
14
1102984
WO375494    2557
ภัณฑิลา  รุจิโรจน์จินดากุล
การให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกและข้อ = Anesthesia in orthopedic surgical patient
15
1102922
WP440523   2557
แสงชัย  พฤทธิพันธุ์
Diagnostic  and operative hysteroscopy = ตำราการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก
16
1102996
WM145825   2557
สง่า  ดามาพงษ์
สง่าท้าเปลี่ยน
17
1103032
W84732  2554
กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
การวิจัยบริการทางสุขภาพ
18
1103006
WE168O7693  2557
ธีรชัย  อภิวรรธกกุล
orthopaedic trauma
19
1102994
WI700652   2557
วันชัย  สุนทรถาวร
ล้างพิษตับ ดีท็อกลำไส้
20
1102986
WE725B615 
ไพรัช  ประสงค์จีน
biomechanics of spines stabilization
21
1103028
WB200321  2556
วรรษา  เปาอินทร์
หลักการบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพสำหรับแพทย์ในยุคปฏิรูปสารสนเทศ
22
1103038
WE175117 2541
ไพรัช ประสงค์จีน
กระดูกหักและข้อเคลื่อน( Fractures and dislocations)
23
1103011
QT261431  2557
เบญจามณี  คำเมือง
ปวดหาย คลายเส้น...โยคะ
24
1103035
WE312367 2553
วัชระ  วิไลรัตน์
ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม  ฉบับปรัปปรุงครั้งที่ 2
25
1103037
WE14127   2557
ก่อกู เชียงทอง
การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์.
26
1103014
QW39167  2015
ชิษณุ พันธุ์เจริญ
คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสาร
27
1103018
WB541494  2556
ชิเงะอะกิ  ฮิโนะฮะระ
กายบริหารอายุยืนสูตรคุณหมอ 100 ปี
28
1102982
WZ100475
สุชัย เจริญรัตนกุล
60 ปี ชีวิตนักวิชาการสู่งานบ้านเมือง ศ.นพ. สุชัย เจริญรัตนกุล
29
1102980
WB110P895  2558
สันติ  ปุณณะหิตานนท์
Practical approaches for neonatal problems
30
1103012
WE304927   2557
สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Approach to joint disease patient