วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Access Medicine

Access Medicine 
เป็นฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์  ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วิดีโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย สืบค้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ รพ.ตร. ระยะเวลาทดลองใช้ ๑๕ พ.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๖๑ และสร้างบัญชีไปใช้ภายนอก รพ.ตร.
สืบค้นได้ที่ www.accessmedicine.com
เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร.  เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ BMJ Best Practice 
BMJ Best Practice  เป็นเครื่องมือสนับสนุนช่วยในการตัดสินใจ    ทางคลินิกที่มีรูปแบบเฉพาะ  ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยพร้อมกับคำแนะนำในการประเมินอาการของผู้ป่วย ลำดับขั้นตอนในการทดสอบและวิธีการรักษา สืบค้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ รพ.ตร. ระยะเวลาทดลองใช้ ๑๕ พ.ค.  - ๑๔ ก.ค. ๖๑
              สืบค้น  BMJ Best Practice :   https://bestpractice.bmj.com
            สืบค้น  BMJ Case report http://casereports.bmj.com    
            สืบค้น  The BMJ & BMJ Journal collection http://journals.bmj.com
                                    

                          

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561