ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. เปิดให้บริการ

ขอรับ  username และ password ที่ห้องสมุดกลาง
เฉพาะ Ookbee เข้าใช้งาน ภายใน ห้องสมุดกลาง
    https://www.clinicalkey.com/#!/

                                                             
                                                                                                                        https://www.uptodate.com/online
      การใช้งาน                           
                                                                 https://accessmedicine.mhmedical.com/

คู่มือการใช้งาน

                                                 
   https://www.bmj.com/