วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ovid Hospital Library in a Box

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. 
เปิดให้บริการสืบค้น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ทางการแพทย์ 
Ovid Hospital Library in a Box
เข้าใช้งานได้ที่

http://ovidsp.ovid.com/autologin 
ขอรับ Username Password ได้ที่ห้องสมุด


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลงานวิชาการ


เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
065
22 ส.ค. 2559
อรทัย  กฤษณานุวัฒน์
หนังสือคู่มือ การตรวจยืนยัน ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ ในตัวอย่างชีววัตถุ โดยเครื่องมือ  GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
2558

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานวิจัยชื่อเรื่องวิจัย
พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนในจังหวัดนครปฐม
เลขทะเบียน
0022
ชื่อผู้วิจัย
บุปผา ศิริรัศมี
ปีที่ทำวิจัย
2540
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


บทคัดย่อ
            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และลักษณะพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน ทำการศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปและเคยใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในการรักษาตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยสุ่มตัวอย่างทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จำนวน 543 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ระดับความรู้และลักษณะพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตารางร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาปฏิชีวนะโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูน.....

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน กรกฎาคม 2559
รายงานวิจัย


ชื่อเรื่องวิจัย
การจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลตำรวจ
เลขทะเบียน
139
ชื่อผู้วิจัย
ดาวรรณ กอบสุทธิพูนชัย
ปีที่ทำวิจัย
2546
สถาบันวิจัย
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ


บทคัดย่อ
            การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบองค์การและการจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจ โดยใช้กรอบแนวคิด McKinsey’s 7 Ss Framework ในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยหลักการบริหาร 7 ประเด็น ได้แก่ ระบบโครงสร้าง (Structure) ระบบการทำงาน (System) ระบบแผนงานและกลยุทธ์ขององค์การ (Strategy) ระบบบุคคลในองค์การ (Staff) ระบบทักษะการทำงาน (Skill) ระบบรูปแบบการบริหาร (Style) และระบบค่านิยมร่วมขององค์การ (Shared Values) รวมทั้งจะได้เสนอแนะแนวทางโดยนำเอาแนวความคิดการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการกระบวนการบริการห้องปฏิบัติการ งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมรวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง.....

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานวิจัยชือเรื่องวิจัย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน หอผู้ป่วย เด็ก ฉกร 4 ฉกร 5-6 โรงพยาบาลตำรวจ
เลขทะเบียน
138
ชื่อผู้วิจัย
ภัทรนิษฐ์  ปิติพงศ์มนตรี
ปีที่ทำวิจัย
2548
สถาบันวิจัย
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ


บทคัดย่อ
                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ของเชปป์ (Schepp,1995)
ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยเด็ก ฉกร 4, ฉกร 5-6 จำนวน 15 คน และผู้ปกครองเด็กป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนล่างเฉียบพลัน และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .0 94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient ) สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank correlation coefficient) และไคสแควร์ (Chi-square test)

รายงานวิจัยลำดับ
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
138
138
ภัทรนิษฐ์  ปิติพงศ์มนตรี
139
139
ดาวรรณ กอบสุทธิพูนชัย
140
140
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน
141
141
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์


              ผลงาน พ.ต.อ.ไพบูลย์  มะระพฤกษ์วรรณ นพ.(สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ได้ลงตีพิมพ์วารสาร (Journal of Clinical & Translational Endocrinology, 2016-06-01, Volume 4, Pages 53-58) "เรื่องการป้องกันและการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน" 


ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า ได้ที่ชั้นวารสาร ห้องสมุดกลาง รพ.ตร.

หรือ

จาก E-Journal (ฐานข้อมูล Clinicalkey)


Journal of Clinical & Translational Endocrinologyวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน พฤษภาคม 2559
ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1006976
WB460R3427 2013
Lisa Maxey
Rehabilitation for the postsurgical orthopedic patient
2
1006977
WE26A111 2008
John D. Hsu
AAOS atlas of orthoses and assistive devices
3
1006978
WN160T374 2014
Kenneth L. Bontrager
Textbook of radiographic positioning and related anatomy
4
1006979
WE500D673  2014
Helen J. Hislop
Daniels and Worthingham’s muscle testing :  techniques of manual examination.
5
1006980
WB460B798 2016
David X. Cifu
Braddom’s physical medicine & rehabilitation
6
1006981
WC100P957 2012
Sarah S. Long
Principles and practice of pediatric infectious diseases
7
1006982
WW140K16 2016
Jack J. Kanski
Clinical ophthalmology :  a systematic approach
8
1006983
WW290G024  2015
Tarek M Shaarawy
Glaucoma Medical diagnosis & therapy (Volume 1-2 )
9
1006985
WW39C641  2014
David B. Elliott
Clinical procedures in primary eye care
10
1006986
WW17O378  2015
Myron Yanoff
Ocular pathology
11
1006987
WW166D308 2015 
Frederick T. Fraunfelder
Drug - Induced OCULAR side effects
12
1006988
WW17C209  2014
Jay H. Krachmer
Cornea atlas
13
1006989
WW39T374  2014
Peter K.  Kaiser
the massachusetts eye and ear infirmary lllustred manual of ophtalmology
14
1006990
W1OP371   2014
Myron Yanoff
Ophthalmology
15
1006991
QZ4B635  2013
Vinay Kumar
Robbins basic pathology

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. เปิดให้บริการ ฐานข้อมูล Springer Health and Hospital ดาวน์โหลด E-book ได้ 18,049 รายชื่อ (ดาวน์โหลดได้ทั้งเล่ม)  E-Journal 228 รายชื่อ  วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน มีนาคม

หนังสือใหม่  เดือนมีนาคม  2559


ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1006958
WI650C761 2015
Scott R. Steele
Complexities in Colorectal Surgery: Decision-Making and Management
2
1006959
WG300C761 2015
James T. Willerson
Coronary Artery Disease
3
1006960
 WX218D384 2015
John E. Arbo
Decision Making in Emergency Critical Care: An Evidence-Based  Handbook
4
10A6961
WO18.2G681 2015
Niket Sonpal
General Surgery: Correlations and Clinical Scenarios
5
1006966
WB100S437 2014
Crispian Scully
Scully's Medical Problems in Dentistry
6
1006967
WE810S558 2015
Stephen J. Snyder

Shoulder Arthroscopy
7
1006968
WE800E52  2015
Scott C. Sherman
Simon's Emergency Orthopedics
8
1006969
 WN18.2S995 2014
Susanna  Ovel
Sonography Exam Review: Physics, Abdomen, Obstetrics and  Gynecology
9
1006970
WO500S865 2015
Christian de Virgilio
Surgery: A Case Based Clinical Review
10
1006971
WE880T713 2014
 John C. Clohisy
The Adult Hip: Hip Preservation Surgery
11
1006972
WB275M985 2016
 Joseph E. Moscolino
The Muscle and Bone Palpation Manual with Trigger Points, Referral Patterns
12
1006973
WE880T713 2014
 James K. DeOrio
Total Ankle Replacement: An Operative Manual
13
1006974
WQ209T582 2015
Anne Marie Coady
Twining's Textbook of Fetal Abnormalities
14
1006975
WB555W692 2014
Barbara A. Boyt Schell
Inpatient Cardiovascular Medicine
15
1006964
WE175R684 2015
Charles M. Court - Brown
Rockwood and Green's Fractures in Adults and Children Package (3 Vol/Set)