วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วิจัย เรื่อง การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ

เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
147 วิลัยรัตน์  อนุตรอริยกุล การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2559

งายวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด

เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
146 ทัศวารินทร์  โรจนภัทรากุล แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด ม.ป.ป.

งานวิจัย เรื่อง การใช้และการปฏิบัติตามแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพและปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตั

เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
145 นงเยาว์  เกษตร์ภิบาล การใช้และการปฏิบัติตามแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพและปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Implementation and Compliance with World Health Organization Surgical Safety Checklist in Government  and  Private Hospitals in  Thailand  for Quality  Improvement  and  Safety among  Patient  Undergoing Surgery) 2558

งานวิจัย ความรู้ ทัศนคติและการจัดการความปวดของพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลตำรวจ

เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
144 กฤษณา  ศรีสวัสดิ์ ความรู้ ทัศนคติและการจัดการความปวดของพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลตำรวจ (NURSES’ KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PAIN MANAGEMENT FOR POSTOPERATIVE SPINAL SURGICAL PATIENT AT PLOICE GENERAL HOSPITAL) 2557

การปฏิบัติมงคลข้อพาหุสัจจะของประชาชน ตำบลทุ่งหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
143 เจริญ  จันทร์มุ่ย การปฏิบัติมงคลข้อพาหุสัจจะของประชาชน ตำบลทุ่งหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 2556

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจ (ซ้ำ 160) ลำดับที่ 38 หมายเหตุ

โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบ


ลำดับ
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
140
140
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบ
141
141
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนัก

งานวิจัย

เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
142 เริงจิตร กลันทุปุระ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจ (ซ้ำ 160) ลำดับที่ 38 หมายเหตุ (มี 2 เล่ม) 2547
143 เจริญ  จันทร์มุ่ย การปฏิบัติมงคลข้อพาหุสัจจะของประชาชน ตำบลทุ่งหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 2556
144 กฤษณา  ศรีสวัสดิ์ ความรู้ ทัศนคติและการจัดการความปวดของพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลตำรวจ (NURSES’ KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PAIN MANAGEMENT FOR POSTOPERATIVE SPINAL SURGICAL PATIENT AT PLOICE GENERAL HOSPITAL) 2557
145 นงเยาว์  เกษตร์ภิบาล การใช้และการปฏิบัติตามแบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพและปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (Implementation and Compliance with World Health Organization Surgical Safety Checklist in Government  and  Private Hospitals in  Thailand  for Quality  Improvement  and  Safety among  Patient  Undergoing Surgery) 2558
146 ทัศวารินทร์  โรจนภัทรากุล แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด ม.ป.ป.
147 วิลัยรัตน์  อนุตรอริยกุล การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ 2559
148 จันทนา  วิธวาศิริ สถานการณ์การสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2552
149 จันทนา  วิธวาศิริ สถานการณ์การสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2552
150  สุนทรี พรศิริรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลตำรวจ 2552
151  สุนทรี พรศิริรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อพความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตำรวจ 2552
152  สุนทรี พรศิริรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อพความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตำรวจ 2552
153 สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในห้องตรวจโรคตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553
154 สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในห้องตรวจโรคตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553
155  สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในห้องตรวจตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553
156  สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในห้องตรวจตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553
157 วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์ เรื่องต้นทุนทางตรงของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ 2555
158 วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์ เรื่องต้นทุนทางตรงของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ 2555
159 จิตตวดี ประสงค์ การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ 2555
160  จิตตวดี ประสงค์ การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ 2555
161  จารุวรรณ เปียทอง การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับงานบริการทางวิสัญญีของโรงพยาบาลตำรวจ 2555
162 สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์ ผลการรักษาภาวะติดบุหรี่ของข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ 2555
163  สุรีลักษณ์ พฤทธิราชวิทยา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องคลอดของหญิงมีครรภ์ในโรงพยาบาลตำรวจ 2558
164 ภัทรนิษฐ์  ปิติพงศ์มนตรี การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจ ส่วนล่างฉียบพลัน หอผู้ป่วย เด็ก ฉกร 4 ฉกร 5-6 โรงพยาบาลตำรวจ 2558
165 สุกัญญา  ศโรภาส สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลตำรวจ ตามการรับรู้ของหัวหน้าหน่วยห้องคลอดพยาบาลผู้ชำนาญการพยาบาล ประจำการและแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์ 2558
166  สุทัย อยู่นุช เปรียบเทียบผลของการสอนการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน ต่อความสามารถในการกดหน้าอกของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2559
167 สุทัย อยู่นุช เปรียบเทียบผลของการสอนการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน ต่อความสามารถในการกดหน้าอกของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2559
168  จารุวรรณ เปียทอง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิคด้านการจัดการความปวดในห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป 2559
169  เพ็ญจันทร์ พูลศิริ เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่อปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 2559
170  เพ็ญจันทร์ พูลศิริ เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่อปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 2559
171  เสาวลักษณ์ วงศ์แป้น ความพึงพอใจนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับการบริการ โรงพยาบาลตำรวจ 2559
172 วิลัยรัตน์  อนุตรอริยกุล การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยอายุกรรม โรงพยาบาลตำรวจ Study The Knowledge Of Nurses In Caring Of Weaning Patients From Mechanical Ventilator, Medical Care Unit, Police General Hospital 2559
173 ทิฆัมพร  อ่อนละออ ปัจจัยคัดสรรที่สัมพัรนธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ 2559
174 พรรณชลิตา นิสยันต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำในผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในโรงพยาบาลตำรวจ 2560
175 นิลัดดา หาญชนะ ผลงานวิจัยศึกษาความรู้ และทัศนะคติต่อการสูบบุหรี่ ของบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ  2560
176 นิลัดดา หาญชนะ ผลงานวิจัยศึกษาความรู้ และทัศนะคติต่อการสูบบุหรี่ ของบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลตำรวจ 2560
177 ชมพูนุช ลำใย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
2560
178 ชมพูนุช ลำใย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
2560
179 กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์  การประมาณการหาอัตรากำลังของบุคลากรหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose ทุกหอผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการจับเวลา 2560
180 กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์  การประมาณการหาอัตรากำลังของบุคลากรหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose ทุกหอผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการจับเวลา 2560
181 เนตรดาว พูลจันทร์ ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ 2560
182 เนตรดาว พูลจันทร์ ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ 2560
183 วุฒินันท์ ชำนิยันต์ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีระดับซีดีโฟร์เริ่มต้น แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
184 วุฒินันท์ ชำนิยันต์ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีระดับซีดีโฟร์เริ่มต้น แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
185 สมรัก จันทร์ศรีบุตร ความฉลาดทางอารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
186 เมธาวี พึ่งพันธุ์ พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ และการใช้เวลาของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ 2560
187 พัชรียา นุ้ยนวล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ 2560
188 พัชรียา นุ้ยนวล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ 2560
189 มณีรัตน์ ดีปัญญา ผลของการจัดการคลังเวชภัณฑ์ แบบ ABC ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
190 มณีรัตน์ ดีปัญญา ผลของการจัดการคลังเวชภัณฑ์ แบบ ABC ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
191 ณภัทร พิมพ์สกุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
192 พรศิริ มุ่งสังเกตุ งานวิจัยผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองเข้าสู่ช่องท้องต่อความรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 2560
193 พรศิริ มุ่งสังเกตุ งานวิจัยผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองเข้าสู่ช่องท้องต่อความรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 2560
194 อลิศรา แสงวิรุณสุจริต การจัดการให้ค่า INR ที่สูงผิดปกติลดลงมาอยู่ในช่วงรักษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน 2560
195 อลิศรา แสงวิรุณสุจริต การจัดการให้ค่า INR ที่สูงผิดปกติลดลงมาอยู่ในช่วงรักษาในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน 2560
196 อัจฉรา สมจิตร ความวิตกกังวลและความต้องการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องมารับการตรวจวิธีพิเศษโรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
197 อัจฉรา สมจิตร ความวิตกกังวลและความต้องการของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องมารับการตรวจวิธีพิเศษโรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
198 ปัทมา พีระพันธุ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ภายหลังการทำการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 2560
199 ณัศสรณ์ เปี่ยมเมี้ยน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงที่มารับบริการห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2560
200 ณัศสรณ์ เปี่ยมเมี้ยน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงที่มารับบริการห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2560
201 ศศิวิมล อานุภาพเดชา ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใช้ยาพ่นสูด ณ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
202 ศศิวิมล อานุภาพเดชา ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใช้ยาพ่นสูด ณ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
203 อรอุษา กังวานธรรมกุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการหอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตำรวจ 2560
204 อรอุษา กังวานธรรมกุล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ ที่มารับบริการหอผู้ป่วยหนักหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตำรวจ 2560
205 พรทิพย์ พุ่มเจริญ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกไต ห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2560
206 พรทิพย์ พุ่มเจริญ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มารับบริการคลินิกไต ห้องตรวจโรคอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2560
207 นภาพร บัวผัน ผลการเยี่ยมก่อนการระงับความรู้สึกทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยนอก ที่มารับการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต โรงพยาบาลตำรวจ 2561
208 นภาพร บัวผัน ผลการเยี่ยมก่อนการระงับความรู้สึกทางโทรศัพท์ต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยนอก ที่มารับการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต โรงพยาบาลตำรวจ 2561
209 วันเพ็ญ วิวิธสิริ ผลของการใช้ Modified Post-Anesthetic Discharge Scoring System ในการประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อจำหน่ายหลังการทำผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก 2561
210 วันเพ็ญ วิวิธสิริ ผลของการใช้ Modified Post-Anesthetic Discharge Scoring System ในการประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อจำหน่ายหลังการทำผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก 2561
211 สมพร  ศรีทองพิมพ์ การศึกษาผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจปี พ.ศ. 2559 2561
212 สมพร  ศรีทองพิมพ์ การศึกษาผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจปี พ.ศ. 2559 2561
213 สมพร  ศรีทองพิมพ์ การศึกษาผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลตำรวจปี พ.ศ. 2559 2561
214 อัยยาลัทธ์ พรหมวิอินทร์ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง  หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14
 โรงพยาบาลตำรวจ
2562
215 อัยยาลัทธ์ พรหมวิอินทร์ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง  หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14
 โรงพยาบาลตำรวจ
2562
216 นวรัตน์ สอยเหลือง การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ 2562
217  นวรัตน์ สอยเหลือง การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ 2562
218 เสาวนีย์  หาญวิทยาพันธ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ 2562
219 เสาวนีย์  หาญวิทยาพันธ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ 2562
220 ศรีรัตน์  อาภรณ์ศิริพงษ์ ความรู้และเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลตำรวจ 2562
221 ศรีรัตน์  อาภรณ์ศิริพงษ์ ความรู้และเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลตำรวจ 2562
222 ศิริรัตน์ บู่อินทร์ ผลของโปรแกรมการปฏิบัติตัววิถีพุทธร่วมกับการลูบหน้าท้องต่อ ความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรกในระยะที่ ๑ ของการคลอด 2562
223 ศิริรัตน์ บู่อินทร์ ผลของโปรแกรมการปฏิบัติตัววิถีพุทธร่วมกับการลูบหน้าท้องต่อ ความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรกในระยะที่ ๑ ของการคลอด 2562
224 กานดา บุราณรัตน์ การวิเคราะห์ต้นกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่ฉีกขาดหลังผ่าตัดด้วยวิธีกากรส่องกล้อง หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลตำรวจ 2562
225 กานดา บุราณรัตน์ การวิเคราะห์ต้นกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่ฉีกขาดหลังผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้อง หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลตำรวจ 2562
226 วงเดือน  ภัทรพงษาธิต การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2562
227 วงเดือน  ภัทรพงษาธิต การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2562
228 สมใจ ชื่นชม  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับพฤติกรรมบริการสุขภาพแบบองค์รวมของบุคลากรทางการพยาบาล แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2562
229 สมใจ ชื่นชม  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับพฤติกรรมบริการสุขภาพแบบองค์รวมของบุคลากรทางการพยาบาล แผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2562
230 เนาวรัตน์ โตพันธานนท์ คุณภาพบริการพยาบาลในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2562
231 เนาวรัตน์ โตพันธานนท์ คุณภาพบริการพยาบาลในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ 2562
232 วรรณภา  จุดาสิงห์ ประสิทธิภาพของการสื่อสารโดยใช้ป้ายบ่งชี้ 2562
233 วรรณภา  จุดาสิงห์ ประสิทธิภาพของการสื่อสารโดยใช้ป้ายบ่งชี้ 2562
234 เบญจรัตน์  สมเกียรติ ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกที่ห้องพักฟื้น 2562