งานวิจัย


รายชื่อรายงานการวิจัย

เลขทะเบียน
ปีที่ทำวิจัย
ผู้แต่ง 
ชื่อเรื่อง
1
2548
สุรัมภา รอดมณี
2
2530
ฌาโน เสนะวงษ์
3
2530
อรวรรณ แซ่โด้ว
4
ม.ป.ป
สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
5
ม.ป.
อัปสร ลานเหลือ
6
2539
วิเชียร สุนทรศิริ
7
2533
พิสุทธิ์ พินทุโยธิน
8
2540
ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
9
2536
กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
10
2536
อารีย์ ยมกกุล
11
2542
พัชรินทร์ ชัยเลิศพงษา
12
2536
ธนพรรณ ฟองศิริ
13
2532
สุวรรณ สุวรรณเวโช
14
2531
สุรินทร์ ศิริวัฒน์
15
2536
ชาญชัย ชรากร
16
2546
นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
17
2536
ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
18
2543
วัลภา บูรณกลัด
19
2538
เกษม วัฒนชัย
20
2539
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
21
2539
สุพจน์พงษ์  วิไลพันธ์
22
2539
สมบุญ เจริญเศรษฐมห
23
2539
จิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล
24
2539
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
25
2539
ณัฐิดา ชัยประดิษฐ์พร
26
2542
กิตติ บุนนาค
27
2539
สุนันทา พลปัถพี
28
2533
พิสุทธิ์ พินทุโยธิน
29
2547
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
30
2540
พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
31
2531
ชูโชติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
32
2537
สุพัตร ศรีวณิชชากร
33
2535
มีชัย สุรภักดี
34
2538
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
35
2533
พิสุทธิ์ พินทุโยธิน
36
2533
ศิริพร งามวิเชียร
37
2549
พิรุณี สัพโพ
38
2547
เริงจิตร กลันทุปุระ
39
2550
ดารณี สุวพันธ์
40
2542
สุพัตรา ศรีวณิชชากร
41
2549
ชุติกาญจน์ หฤทัย
42
2549
ชุติกาญจน์ หฤทัย
43
2545
ธนพร แย้มสุดา
44
ม.ป.ป.
ฉัตรทิราภรณ์ โลหพันธุ์วงศ์
45
2541
นุจรี เนตรทิพย์
46
2547
กรมสุขภาพจิต
47
2549
เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
48
2549
เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
49
2553
พิสุทธิ์ พินทุโยธิน
50
2538
เกษม วัฒชัย
51
2538
จันทนา วิธวาศิริ
52
2540
ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร
53
2546
วัลภา บูรณกลัศ
54
2538
สว่าง แสงหิรัญวัฒนา
55
2535
วัลภา บูรณกลัศ
56
2549
พิรุณี สัพโพ
57
2542
จิรพันธ์ อรรถจินดา
58
ม.ป.ป.
อุดม ทุมโฆสิต
59
2559
นติมา ติเยาว์
60
2548
ภพ โกศลารักษ์
61
2535
จิระ สุทธิศรีสังข์
62
2549
ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
63
2527
เพลินพิศ วัชรโชติ
64
2538
ธนพรรณ ฟองศิริ
65
2547
วัลภา บูรณกลัศ
66
2534
ฝ่ายสงเคราะห์ทางสาธารณสุข กองสงเสริมสาธารณสุข
67
2546
วัลภา  บูรณกลัศ              
68
2530
วัชรี อุทัยเฉลิม
69
2532
นพเก้า ลิมปิศิริ
70
ม.ป.ป.
กรมการแพทย์ทหารบก
71
2532
นพเก้า ลิมปิศิริ
72
2542
ชิดพรรณ พุฒิพิสิฐเชฐ
73
2548
จันทนา วิธวาศิริ

74
2549
อิทธิชัย วัฒนโกศล
75
2004
Jiraporn Kespichayawattana
76
2538
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
77
2538
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
78
2538
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
79
2544
นรากร บุญครอบ
80
2535
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
81
2543
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลดารารัศมีสำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
82
2530
วรรณวิไล จันทราภา
83
2549
อิทธิชัย วัฒนโกศล
84
2542
ทัศนัย สุริยจันทร์
85
2547
จันทนา วิธวาศิริ
86
2547
เศรญฐา ปานงาม
87
2555
เนาวรัตน์ โตพันธานนท์
88
2555
อารยา พงษ์พานิช
89
2555
ไชยญาติ พรประชาธรรม
90
2555
เบ๊ญจรัตน์ ทนต์ประเสิรฐเวช
91
2555
ปาณรกุล บุญประเสริฐ
92
2555
ชลธร เชี่ยวสมุทร
93
2555
วัชรวรรณ จันทรอินทร์
94
2555
พัฒนีวรรณ กังแฮ
95
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
96
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
97
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
98
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
99
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
100
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
101
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
102
2554
อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
103
2555
ปุณญนุช ถนอมกล่อม
104
2555
ปุณญนุช ถนอมกล่อม
105
2556
บุญยัง ชัยศิริรัตน์
106
2556
จันทนา หอมกรุ่น
107
2539
วิเชียร สุนทรศิริ
108
2538
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
109
2528
นิภาภรณ์ บุณยประวิตร
110
2539
หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
111
2538
จิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล
112
2537
คณะกรรมการประเมินผลบัณฑิตแพทย์ แพทยสภา
113
2524
นักศึกษาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 22
114
2530
สมปอง เจริญวัฒน์
115
2555
วินัย ธงชัย
116
2557
วินัย ธงชัย
117
117
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการจัดการความเครียด
118
118
มิณฑิรา จินตกะวงค์
การศึกษาการใช้คำเรียกขานของแพทย์ที่ใช้เรียกคนไข้ในการสนทนา
119
119
สุรีลักษณ์  พฤทธิราชวิทยา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องคลอดของหญิงมีครรภ์ในโรงพยาบาลตำรวจ
120
120
สุรีลักษณ์  พฤทธิราชวิทยา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องคลอดของหญิงมีครรภ์ในโรงพยาบาลตำรวจ
121
121
อารยา  พงษ์พานิช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ
122
122
สุกัญญา  ศโรภาส
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลตำรวจตามการรับรู้ของหัวหน้าหน่วยห้องคลอดพยาบาลผู้ชำนาญการพยาบาลประจำการและแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์
123
123
สุกัญญา  ศโรภาส
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลตำรวจตามการรับรู้ของหัวหน้าหน่วยห้องคลอดพยาบาลผู้ชำนาญการพยาบาลประจำการและแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์
124
124
ยอดขวัญ  อภิกุลชาติกิจ
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการรักษาด้วยการส่องไฟซ้ำในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาล
125
125
ยอดขวัญ  อภิกุลชาติกิจ
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการรักษาด้วยการส่องไฟซ้ำในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาล
126
126
ปิยภิรมณ์ ศรีวรนาถ
การศึกษาลำดับการบริหารยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลตำรวจ
127
127
ปิยภิรมณ์ ศรีวรนาถ
การศึกษาลำดับการบริหารยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลตำรวจ
128
128
รัตนา  ม่วงอ่อนพะเนา
การรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลตามความคาดหวัง  กับความเป็นจริงของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลตำรวจ
129
129
รัตนา  ม่วงอ่อนพะเนา
การรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลตามความคาดหวัง  กับความเป็นจริงของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลตำรวจ
130
130
สุขสันต์  กอแพร่พงศ์
ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ภายหลังได้รับการทำหัตถการเพื่อวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล้ำในโรงพยาบาลตำรวจ
131
131
สุขสันต์  กอแพร่พงศ์
ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ภายหลังได้รับการทำหัตถการเพื่อวินิจฉัยก่อนคลอดแบบรุกล้ำในโรงพยาบาลตำรวจ
132
132
ธันยธร  ทองย้อย
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาระหว่างเครื่องช็อคเวฟกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าในโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ (To Compare  The Effectiveness Of Radial Shockwave  Therapy  And  Foot Reflexology  In  Plantar  Fasciitis  Persons)
133
133
รัฐพลี ภาคอรรถ
134
134
ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
135
135
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
136
136
บุปผา  ศิริรัศมี
137
137
สุภาวดี  วรพันธุ์
รายงานการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
 โรงพยาบาลตำรวจ
หน้า 1   หน้า 2   หน้า 3