วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลงานวิชการ

เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
038
28 ธ.ค. 2558
มงคลธิดา อัมพรเสถียร
1.การวินิจฉัยและรักษาโรค Acromegaly
2.การวินิจฉัยและรักษาโรค Prolactinoma
3.โรคเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์
(Gestational Diabetes Mellitus, GDM)
กลุ่มงาน
อายุรกรรม รพ.ตร.
2558
039
28 ธ.ค. 2558
อรัญญา พรหมคีรี
โภชนบำบัดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง
กลุ่มงานโภชนาการรพ.ตร.
2558
040
28 ธ.ค. 2558
อรัญญา พรหมคีรี
โภชนบำบัดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง
กลุ่มงานโภชนาการรพ.ตร.
2558
041
28 ธ.ค. 2558
หทัยทิพย์  นาคเสน
ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อยา
กลุ่มงาน
เภสัชกรรม 
 รพ.ตร.
2558
042
28 ธ.ค. 2558
หทัยทิพย์  นาคเสน
ขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อยา
กลุ่มงาน
เภสัชกรรม 
 รพ.ตร.
2558
043
28 ธ.ค. 2558
ปรียานุช  บุญเฉลิม
ความเข้มแข็งทางจิตใจในการเผชิญเหตุการณ์วิกฤตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานพยาบาล
 รพ.ตร.
2558
044
28 ธ.ค. 2558
ปรียานุช  บุญเฉลิม
ความเข้มแข็งทางจิตใจในการเผชิญเหตุการณ์วิกฤตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานพยาบาล
 รพ.ตร.
2558
045
28 ธ.ค. 2558
รวิวรรณ  เจียมอนุกูลกิจ
เอกสารประกอบการสอน  : Overview of Laboratory  Application for IVF
กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
2558
046
28 ธ.ค. 2558
รวิวรรณ  เจียมอนุกูลกิจ
เอกสารประกอบการสอน  : Overview of Laboratory  Application for IVF
กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
2558
047
28 ธ.ค. 2558
อรรถพล  วนาเดช
1.การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสำหรับอายุรแพทย์ (Chronic kidney disease for internist)
2.ผลของการย้อมติด C4d ในชิ้นเนื้อไตที่ได้รับการปลูกถ่ายที่มีข้อบ่งชี้การเจาะไตตรวจ (The outcome of renal allograft C4d Staining among indicated biopsies)
กลุ่มงาน
อายุรกรรม รพ.ตร.
2558
048
28 ธ.ค. 2558
อรรถพล  วนาเดช
1.การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสำหรับอายุรแพทย์ (Chronic kidney disease for internist)
2.ผลของการย้อมติด C4d ในชิ้นเนื้อไตที่ได้รับการปลูกถ่ายที่มีข้อบ่งชี้การเจาะไตตรวจ (The outcome of renal allograft C4d Staining among indicated biopsies)
กลุ่มงาน
อายุรกรรม รพ.ตร.
2558
049
28 ธ.ค. 2558
ศรลดา  ธเนศวร
เอกสารประกอบการสอน : เรื่อง โรคทางสูตินรีเวชศาสตร์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการพิจารณาส่งต่อ
กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
2558
050
28 ธ.ค. 2558
ศรลดา  ธเนศวร
เอกสารประกอบการสอน : เรื่อง โรคทางสูตินรีเวชศาสตร์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือและการพิจารณาส่งต่อ
กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
2558
051
28 ธ.ค. 2558
อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์
เอกสารประกอบการสอน : เรื่อง โรคและแนวทางการรักษาทางการแพทย์ด้านสูตินรีเวชวิทยา
กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
2558
053
28 ธ.ค. 2558
อมรรัตน์ ธนชัยวิวัฒน์
เอกสารประกอบการสอน : 1.Gastroespohageal Reflux Disease (GERD)
2.Laryngopharyngeal Reflux Disease (LPRD) and Management
กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.
2558
054
28 ธ.ค. 2558
อรทัย  รุ่งเรือง
การพยาบาลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในระยะ 72 ชั่วโมง
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.
2557
055
         
28 ธ.ค. 2558
จิรัชญา เตชะพิริยะกุล
ธีรภัทร์  เสนะเปรม
รายงาน : การวิเคราะห์การบริหารคลังและการจัดเก็บยา
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
2557
056
28 ธ.ค. 2558
มงคลธิดา  อัมพลเสถียร
1.การวินิจฉัยและรักษาโรค Acromegaly
2.การวินิจฉัยและรักษาโรค Prolactinoma
3.โรคเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes  Mellitus, GDM
กลุ่มงาน
อายุรกรรม
รพ.ตร.
2558
057
2 ก.พ. 2559
วันวิสาข์  คงพรหม์
คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยจ่ายยาประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
2558
058
2 ก.พ. 2559
วันวิสาข์  คงพรหม์
คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยจ่ายยาประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
2558
059
2 ก.พ. 2559
จิตลดา  เจริญนิติกุล
คู่มือการใช้วัคซีนในโรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
2558
060
2 ก.พ. 2559
จิตลดา  เจริญนิติกุล
คู่มือการใช้วัคซีนในโรงพยาบาลตำรวจ
กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร.
2558
061
2 ก.พ. 2559
ธนันต์ภัท  จีรัตนชินบุตร์
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาล
2558
062
2 ก.พ. 2559
ลำปาง  คมกล้า
คู่มือการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาล
ฝ่ายสาธารณสุข กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัว
2558
063
2 ก.พ. 2559
นันทินี อาการ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัด การมูลฝอย โรงพยาบาล
ฝ่ายสาธารณสุข กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัว
2558
064
14 ก.พ. 2559
ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ และคณะ
-บทความวารสาร “The chlorite-based drug WF10 constantly reduces hemoglobin A1c values and improves glucose control in diabetes patients with severe foot syndrome
-Journal of Clinical & Translational Endocrinology, 2016-06-01, Volume 4, Pages 53-58
กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ รพ.ตร.
2559