วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลงานวิชาการ

เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
018
12 ก.พ. 2558
วชิราภรณ์  ชาติครบุรี
โครงการ  การเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนแผนจำหน่ายด้วย METHOD
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.
2557

019
12 ก.พ. 2558
จินตนา  มุ่งดี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์หลังการขับถ่าย
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557

020
12 ก.พ. 2558
สายธาร  สุขเกษม
การตรวจยืนยัน Methamphetamine ในปัสสาวะ โดยเครื่อง GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา
สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

021
12 ก.พ. 2558
สายธาร  สุขเกษม
การตรวจยืนยัน Methamphetamine ในปัสสาวะ โดยเครื่อง GC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา
สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

022
12 ก.พ. 2558
นงลักษณ์  ศิลขันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานการบดกระดูกโดยใช้เครื่อง Freezer/Mill, Model 6750 ภายใต้ไนโตรเจนเหลว
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

023
12 ก.พ. 2558
นงลักษณ์  ศิลขันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานการบดกระดูกโดยใช้เครื่อง Freezer/Mill, Model 6750 ภายใต้ไนโตรเจนเหลว
กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา  รพ.ตร.
2557

024
12 ก.พ. 2558
ปาริมา  จำลองรักษ์
Postoperative ACL Reconstruction (Hamstring tendon autograft) Protocol
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557

025
12 ก.พ. 2558
ปาริมา จำลองรักษ์
Postoperative ACL  Reconstruction (Hamstring tendon autograft) Protocol
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557

026
12 ก.พ. 2558
ภัทรพร  ชดช้อย
เอกสารประกอบการบรรยาย : พิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา  สถาบันนิติเวชวิทยา
2557

027
12 ก.พ. 2558
ภัทรพร  ชดช้อย
เอกสารประกอบการบรรยาย : พิษวิทยา
กลุ่มงานพิษวิทยา  สถาบันนิติเวชวิทยา
2557

028
12 ก.พ. 2558
รัชฎาพร  บุญสนอง
รายงานผลศึกษาอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด : Case  study VSD, Pulmonary Atresia, MAPCAs
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2557

029
12 ก.พ. 2558
อุษา  ชัยมาด
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์หาไดอะตอมจากตัวอย่างปอดของศพผู้เสียชีวิต : Comparison study of Diatom analysis in drowning lung at Forensic Pathology Laboratory, Institute of Forensic Medicine Police


กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557
030
12 ก.พ. 2558
อุษา  ชัยมาด
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์หาไดอะตอมจากตัวอย่างปอดของศพผู้เสียชีวิต : Comparison study of Diatom analysis in drowning lung at Forensic Pathology Laboratory, Institute of Forensic Medicine Police


กลุ่มงานพิษวิทยา สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร.
2557

หน้า 1, หน้า 2, หน้า 3, หน้า 4