วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญรับคำปรึกษาทำวิจัย

คณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนและฝึกอบรมการวิจัย รพ.ตร.  ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ , แพทย์ , Fellow ,
Resident , Internship และ บุคลากร รพ.ตร. รับคำปรึกษาการทำวิจัย & สถิติ