วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานวิจัยชือเรื่องวิจัย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน หอผู้ป่วย เด็ก ฉกร 4 ฉกร 5-6 โรงพยาบาลตำรวจ
เลขทะเบียน
138
ชื่อผู้วิจัย
ภัทรนิษฐ์  ปิติพงศ์มนตรี
ปีที่ทำวิจัย
2548
สถาบันวิจัย
กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ


บทคัดย่อ
                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ของเชปป์ (Schepp,1995)
ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยเด็ก ฉกร 4, ฉกร 5-6 จำนวน 15 คน และผู้ปกครองเด็กป่วยที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนล่างเฉียบพลัน และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .0 94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product-moment correlation coefficient ) สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman Rank correlation coefficient) และไคสแควร์ (Chi-square test)

รายงานวิจัยลำดับ
เลขทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
138
138
ภัทรนิษฐ์  ปิติพงศ์มนตรี
139
139
ดาวรรณ กอบสุทธิพูนชัย
140
140
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน
141
141
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน