วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน มีนาคม

หนังสือใหม่  เดือนมีนาคม  2559


ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1006958
WI650C761 2015
Scott R. Steele
Complexities in Colorectal Surgery: Decision-Making and Management
2
1006959
WG300C761 2015
James T. Willerson
Coronary Artery Disease
3
1006960
 WX218D384 2015
John E. Arbo
Decision Making in Emergency Critical Care: An Evidence-Based  Handbook
4
10A6961
WO18.2G681 2015
Niket Sonpal
General Surgery: Correlations and Clinical Scenarios
5
1006966
WB100S437 2014
Crispian Scully
Scully's Medical Problems in Dentistry
6
1006967
WE810S558 2015
Stephen J. Snyder

Shoulder Arthroscopy
7
1006968
WE800E52  2015
Scott C. Sherman
Simon's Emergency Orthopedics
8
1006969
 WN18.2S995 2014
Susanna  Ovel
Sonography Exam Review: Physics, Abdomen, Obstetrics and  Gynecology
9
1006970
WO500S865 2015
Christian de Virgilio
Surgery: A Case Based Clinical Review
10
1006971
WE880T713 2014
 John C. Clohisy
The Adult Hip: Hip Preservation Surgery
11
1006972
WB275M985 2016
 Joseph E. Moscolino
The Muscle and Bone Palpation Manual with Trigger Points, Referral Patterns
12
1006973
WE880T713 2014
 James K. DeOrio
Total Ankle Replacement: An Operative Manual
13
1006974
WQ209T582 2015
Anne Marie Coady
Twining's Textbook of Fetal Abnormalities
14
1006975
WB555W692 2014
Barbara A. Boyt Schell
Inpatient Cardiovascular Medicine
15
1006964
WE175R684 2015
Charles M. Court - Brown
Rockwood and Green's Fractures in Adults and Children Package (3 Vol/Set)

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559


หนังสือใหม่  เดือน กุมภาพันธ์  2559


ลำดับ
รหัสหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1103056
W50ค695 2558
        แพทยสภา
คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ (แพทยสภา)
2
1103054
W62อ297  2558
NANCY AINSWORTH-VAUGHN
การอ้างสิทธิ์เรื่องอำนาจในการสนทนาระหว่างแพทย์-ผู้ป่วย
3
1103058
WB100I61  2558
เนาวนิตย์ นาทา
INTRODUCTION TO CLINICAL MEDICINE
4
1103060
WB39ค695  2557
เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี
คู่มือหัตถการพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
5
11A3066
WA30ห321 2558
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น สำหรับพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางแพทย์
6
1103064
WB141.5ค695 2558
วรรษา เปาอินทร์
ความรู้พื้นฐานการใช้รหัสโรคและรหัสผ่าตัดตามระบบ ICD (BASIC ICD-10 CODING)
7
1103062
WF20จ488 2558
จิรกฤต ลีลารุ่งระยับและคณะ
วิจัยกรณีศึกษาทางคลินิก: สำหรับการฟื้นฟูสภาพทางระบบทรวงอก
8
1103048
QT104ม223 2558
รักษวรรณ พูนคำ
มหกายวิภาคศาสตร์-เนื้อเยื่อวิทยาฯ ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
9
1103044
WO100ต367 2558
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1
10
1103046
WO100ต367 2558
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 2
11
1103050
WO100ต367 2558
วุฒิชัย ธนาพงศธร
ตำราศัลยศาสตร์ : พื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรม
12
1103052
WT166อ641 2557
รัฐกร วิไลชนม์
อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับที่สำคัญในเวชปฏิบัติ
13
1103067
QZ275ม270 2558
สุรพล เวียงนนท์
มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก
14
1103078
WD300ร92402558
สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์
15
1103077
WS205P954 2558
ดุสิต สถาวร
PEDIATRIC CRITICAL CARE : THE ESSENTIALS
16
1103077
WD300ร924 2558
อรพรรณ โพชนุกูล
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจในเด็ก
17
1103073
WY159ค695  2558
สุนทรี รัตนชูเอก
คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ
18
1103075
WV100ต367 2557
ธีรพร รัตนาเอนกชัย
ตำรา หู คอ จมูก: สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
19
1103070
WW140ก318 2558
วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต
กลุ่มอาการตาแห้ง
20
1103096
WY101ก493  2557
อรชร  ศรีไทรล้วน

21
1103104
WY141ก493 2558
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
การพยาบาลอาชีวอนามัย: แนวคิดและการปฏิบัติ
22
1103092
QZ140พ218  2558
ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
23
1103094
WB400พ219 2557
ส่งศรี แก้วถนอม
พยาบาล โภชนบำบัด (NUTRITION SUPPORT NURSE)
24
1103072
WY157.3ส666 2557
จันทรรัตน์ เจริญสันติ
สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่ม 2 ระยะตั้งครรภ์
25
1103098
WY101ก493 2557
สุมาลี โพธิ์ทอง
พยาบาลพื้นฐาน เล่ม1 (FUNDAMENTALS OF NURSING 
26
1103087
WY160ก493 2557
เอื้อญาติ ชูชื่น
การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยา     จิตเวช (PSYCHIATRIC NURSING: NEUROTRANSM
27
1103088
WY160ก493 2557
อรพินท์ สีขาว
การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล
28
1103090
WY160ก493 2558
เกสรา ศรีพิชญาการ
การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว(NURSING CARE OF WONEN INFLICTED BY FAMILY VILO)
29
1103083
WY157ก493 2558
มาลีวัล เลิศสาครศิริ
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด
30
1103085
WY157ก434 2558
นันทพร แสนศิริพันธ์
การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ