วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

คู่มือ การสืบค้น ฐานข้อมูล karger

ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 2ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4ห้องสมุดกลาง โรงพยาบาลตำรวจ รพ.ตร.

ห้องสมุดกลาง โรงพยาบาลตำรวจ
สังกัดฝ่ายฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ รพ.ตร.


ที่ตั้ง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 7
492/1  ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10230
 โทร. 02-207-6000 ต่อ 6141 โทรสาร 02-652-5034  email : librarypgh@gmail.comการบริหารงาน
         ห้องสมุดกลาง  เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ  โรงพยาบาลตำรวจ 
(ฝร.บก.อก.รพ.ตร.)  

ผู้บริหาร
         บริหารงานโดย พ.ต.อ.หญิง ธัญลักษณ์ ชวิศเจริญวงศ์ ผู้กำกับการฝ่ายฝึกอบรม (ผกก.ฝร.บก.อก.รพ.ตร.) และ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ ประธานคนปัจจุบัน ท่าน พ.ต.อ ธนิต จิรนันท์ธวัช   นายแแพทย์ (สบ. ๕) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ

นโยบาย
         ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดและสารสนเทศให้ทันสมัย รวมทั้งจัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic library)  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ 

การให้บริการ  
          ให้บริการแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ บุคลากรของโรงพยาบาล
และประชาชนโดยทั่วไป
         Øบริการหนังสือตำราและวารสารทางการแพทย์
         Øบริการยืม-คืน-หนังสือและวารสาร
         Øบริการตอบคำถาม
         Øบริการหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์
         Øบริการห้องคอมพิวเตอร์
         Øบริการ Internet Wifi
         Øบริการหนังสือพิมพ์รายวัน
         Øบริการหนังสือกฎหมาย
         
ผู้มีสิทธิ์ยืม-คืน หนังสือและวารสาร
         เฉพาะ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ และบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ

การทำบัตรสมาชิก
         ผู้สมัครต้องนำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมกรอกใบสมัครสมาชิกและสามารถ
ยืมได้ทันที บัตรสมาชิกจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดเพื่อป้องกันการสูญหาย

ระเบียบการยืม-คืน
  Øหนังสือตำราและวารสารทางการแพทย์    ยืมได้  7 วัน
  Øสิ่งพิมพ์รัฐบาลและวิทยานิพนธ์  ยืมได้  7 วัน
  Øบริการหนังสืออ้างอิง  ยืมได้  1 วัน
  Øบริการหนังสือกฎหมาย   ยืมได้  1 วัน
         
           หมายเหตุ
                Øหนังสือยืมได้คนละ     3      เล่ม / ครั้ง
                Øนักศึกษาที่แพทย์ที่จบในปีการศึกษา ต้องส่งหนังสือคืนห้องสมุดกลาง รพ.ตร. ให้ครบ
                    ทั้งหมก่อนจบภาคการ ศึกษา
                Øส่งคืนหนังสือช้าเกินกำหนดต้องถูกปรับเป็น วันละ 5 บาท/เล่ม
                Øหากทำหนังสือสูญหายต้องซื้อหนังสือชดใช้ให้ทางห้องสมุด
                Øหากต้องการยืมหนังสือใหม่จะต้องส่งคืนหนังสือเก่าที่ค้างอยู่ให้หมดก่อน
                     ถึงจะมีสิทธิยืมใหม่ได้


  


  
/