วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ชื่อเรื่องวิจัย                  การประเมินหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เลขทะเบียน                  18
ชื่อผู้วิจัย                       พ.ต.อ.หญิง วัลภา บูรณกลัศ              ผู้วิจัยหลัก
                                    พ.ต.อ.หญิง ยุพิน เนียมแสง                ผู้วิจัยร่วม
                                    พ.ต.ต.หญิง อร่ามศรี เกสจินดา           ผู้วิจัยร่วม
                                    พ.ต.ต.หญิง สุรัมภา รอดมณี                ผู้วิจัยร่วม
                                    ร.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล       ผู้วิจัยร่วม
วันเดือนปีที่ทำวิจัยสำเร็จ        กันยายน 2543
สถาบันวิจัย                              วิทยาลัยพยาบาล สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บทคัดย่อ


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในด้านบริบท ด้านปัจจัยตัวป้อน ด้านกระบวนการผลิตและด้านผลผลิตของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล จำนวน 7 คน ผู้บริหาร-อาจารย์ ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 36 คน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2542 จำนวน 60 คน ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2542 จำนวน 62 คน ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินหลักสูตร แบบประเมินปัจจัยตัวป้อน แบบประเมินกระบวนการผลิตแบบประเมินผลผลิต และทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล เครื่องมือทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงเรียบร้อยแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ชื่อเรื่องวิจัย                            รายงานโครงการวิจัย ประจำปี 2539
เลขทะเบียน                            17
ชื่อผู้วิจัย                                 พลตรี ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
วันเดือนปีที่ทำวิจัยสำเร็จ       2539
สถาบันวิจัย                            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก


ชื่อเรื่องวิจัย                           ผลการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดที่มีต่อความรู้ของ
    นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่2
เลขทะเบียน                          16
ชื่อผู้วิจัย                                พันตำรวจโทหญิงนงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์
วันเดือนปีที่ทำวิจัยสำเร็จ      2546
สถาบันวิจัย                           วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 2 แบบของการทดลอง คือ แบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มด้วยอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 30 คน ที่ได้มาจากการจับคู่ระดับผลการเรียนGTA ที่ใกล้เคียงกันแล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด แผนการสอน และทดสอบความรู้เรื่อง การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบวิลคอกซัน และแมนวิทนีย์

ชื่อเรื่องวิจัย                           รายงานการวิจัยของกรมการแพทย์ทหารบก
เลขทะเบียน                           15
ชื่อผู้วิจัย                                 พ.อ.ชาญชัย ชรากร
                                               พ.อ.กอบโชค พัววิไล
วันเดือนปีที่ทำวิจัยสำเร็จ      2536
สถาบันวิจัย                           กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก

ชื่อเรื่องวิจัย                           วิวัฒนาการกิจการแพทย์ตำรวจ
เลขทะเบียน                           14
ชื่อผู้วิจัย                                 พ.ต.อ. สุรินทร์ ศิริวัฒน์ พ.บ.                               
วันเดือนปีที่ทำวิจัยสำเร็จ       2531