ผลงานวิชาการ

เลขทะเบียน
วัน.เดือน.ปี
เจ้าของผลงาน
ชื่อเรื่อง
หน่วยงาน
ปีที่พิมพ์
001
12 ก.พ. 2558
ดารารัตน์  หงษ์ทอง
สื่อช่วยการสอน : RFA ; (Radiofrequency Ablation) นวัตกรรมใหม่ของการรักษามะเร็งตับ และแนวทางการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2555
002
12 ก.พ. 2558
สุดา รัตนรักษ์
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมด้วยวิธีการผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกNURSING  CARE FOR  L-SPONDYLOSIS  LAMINECTOMY WITH  PEDICULAR  SCREW
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2556
003
12 ก.พ. 2558
กชกร ถือสัตย์
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมาสมองที่ได้รับการผ่าตัดและรังสีรักษา Nursing care for metastasis brain tumor with craniotomy and radiation
กลุ่มงานพยาบาล
2556
004
12 ก.พ. 2558
อรอนงค์  อุทัย
การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาการขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
005
12 ก.พ. 2558
อรอนงค์  อุทัย
การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจาการขาดเลือดระยะเฉียบพลัน
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
006
12 ก.พ. 2558
กรุณา  ศรีทองอ่อน
คู่มือการดูแลผู้มีภาวะกลืนลำบากสำหรับญาติ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
007
12 ก.พ. 2558
กรุณา  ศรีทองอ่อน
คู่มือการดูแลผู้มีภาวะกลืนลำบากสำหรับญาติ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
008
12 ก.พ. 2558
พรรษรัตน์  สารัง
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
009
12 ก.พ. 2558
พรรษรัตน์  สารัง
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
010
12 ก.พ. 2558
ขวัญตา  โชคศิริ
โครงการพัฒนาระบบการบันทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.
2557
011
12 ก.พ. 2558
รุ่งนภา  ดีกา
การจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) :
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary embolism ; PE) ในระยะวิกฤต
รพ.ตร.
กลุ่มงานพยาบาล
2557
012
12 ก.พ. 2558
นันยา  กล้ากสิกิจ
สื่อวิชาการ :คอมพิวเตอร์ช่วยสอน:โปรแกรมการสอนการดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

2557
013
12 ก.พ. 2558
ธัญพร  กิจบำรุง
การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด เชิงกลศาสตร์ ในผู้ป่วยปัญหาคอ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร
2557
014
12 ก.พ. 2558
ธัญพร  กิจบำรุง
การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัด เชิงกลศาสตร์ ในผู้ป่วยปัญหาคอ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
2557
015
12 ก.พ. 2558
วารุลี  ไชยวงศ์
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก เพื่อผ่าตัดสอดสายสวนรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง (Endovascular aortic aneurysm repair : EVAR)
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
รพ.ตร.


2557
016
12 ก.พ. 2558
จารุณี  ลาบานา
แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขากรรไกรผิดรูปในระยะวิกฤต
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

2557
017
12 ก.พ. 2558
อรพิน  คงรัตน์
คู่มือการพยาบาลการใช้เครื่องป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดดำ (Vena flow)
กลุ่มงานพยาบาล
รพ.ตร.

2557