ห้องสมุดกลาง

ห้องสมุดกลาง โรงพยาบาลตำรวจ
สังกัดฝ่ายฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ รพ.ตร.
ที่ตั้ง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 7
492/1  ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10230
 โทร. 02-207-6000 ต่อ 6141 โทรสาร 02-652-5034  email : librarypgh@gmail.comการบริหารงาน
         ห้องสมุดกลาง  เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ  โรงพยาบาลตำรวจ 
(ฝร.บก.อก.รพ.ตร.)  

ผู้บริหาร
         บริหารงานโดย  ผู้กำกับการฝ่ายฝึกอบรม (ผกก.ฝร.บก.อก.รพ.ตร.) พ.ต.อ. วัชรพงษ์  ฉายวัฒนะ  และ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและอนุสาสก ประธานคนปัจจุบัน ท่าน พ.ต.อ.หญิง วสุ เทพชาตรี ทันตแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

นโยบาย
         ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดและสารสนเทศให้ทันสมัย รวมทั้งจัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic library)  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์ 

การให้บริการ

Ø บริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์  และสารสนเทศอื่นๆ

Ø บริการตอบคำถาม

Ø บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และบรรณานุกรม

Ø บริการคอมพิวเตอร์

Ø บริการห้องประชุม

Ø บริการห้องสันทนาการ

Ø ห้องให้คำปรึกษาวิจัย

Ø บริการหนังสือพิมพ์รายวัน


การให้บริการ

Ø บริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์  และสารสนเทศอื่นๆ

Ø บริการตอบคำถาม

Ø บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และบรรณานุกรม

Ø บริการคอมพิวเตอร์

Ø บริการห้องประชุม

Ø บริการห้องสันทนาการ

Ø ห้องให้คำปรึกษาวิจัย

Ø บริการหนังสือพิมพ์รายวัน

 

Ø บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1. Myloft : สืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์

    E-book, E-Journal ผ่าน Mobile Application
    และเว็บไซต์
https://app.myloft.xyz

    AClinicalkey

    https://www.clinicalkey.com

    ASpringer Health and Hospital

    https://rd.springer.com

    AWiley

    https://onlinelibrary.wiley.com

    ABMJ

    https://www.bmj.com

    AAccessmedicine

    https://accessmedicine.mhmedical.com

    Ovid

    https://ovidsp.ovid.com/autologin

    AUptodate 

     https://www.uptodate.com/online


2. Belibcloud : สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ
    วารสาร คู่มือ หนังสืออ้างอิง ฯลฯ

     ผ่าน https://belibcloud.com

         
ผู้มีสิทธิ์ยืม-คืน หนังสือและวารสาร
         เฉพาะ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ และบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ

การทำบัตรสมาชิก
         ผู้สมัครต้องนำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมกรอกใบสมัครสมาชิกและสามารถ
ยืมได้ทันที บัตรสมาชิกจะเก็บไว้ที่ห้องสมุดเพื่อป้องกันการสูญหาย

ระเบียบการยืม-คืน
  Øหนังสือตำราและวารสารทางการแพทย์    ยืมได้  7 วัน
  Øสิ่งพิมพ์รัฐบาลและวิทยานิพนธ์  ยืมได้  7 วัน
  Øบริการหนังสืออ้างอิง  ยืมได้  7 วัน
  Øบริการหนังสือกฎหมาย   ยืมได้  1 วัน
         
           หมายเหตุ
                Øหนังสือยืมได้คนละ     3      เล่ม / ครั้ง
                Øนักศึกษาที่แพทย์ที่จบในปีการศึกษา ต้องส่งหนังสือคืนห้องสมุดกลาง รพ.ตร. ให้ครบ
                    ทั้งหมก่อนจบภาคการ ศึกษา
                Øส่งคืนหนังสือช้าเกินกำหนดต้องถูกปรับเป็น วันละ 5 บาท/เล่ม
                Øหากทำหนังสือสูญหายต้องซื้อหนังสือชดใช้ให้ทางห้องสมุด
                Øหากต้องการยืมหนังสือใหม่จะต้องส่งคืนหนังสือเก่าที่ค้างอยู่ให้หมดก่อน
                     ถึงจะมีสิทธิยืมใหม่ได้