วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการคลังเวชภัณฑ์ แบบ ABC ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
189 มณีรัตน์ ดีปัญญา ผลของการจัดการคลังเวชภัณฑ์ แบบ ABC ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
190 มณีรัตน์ ดีปัญญา ผลของการจัดการคลังเวชภัณฑ์ แบบ ABC ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ 2560