วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง เรื่องต้นทุนทางตรงของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
157 วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์ เรื่องต้นทุนทางตรงของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ 2555
158 วชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์ เรื่องต้นทุนทางตรงของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ 2555