วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยอายุกรรม โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
172 วิลัยรัตน์  อนุตรอริยกุล การศึกษาความรู้ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ หอผู้ป่วยอายุกรรม โรงพยาบาลตำรวจ Study The Knowledge Of Nurses In Caring Of Weaning Patients From Mechanical Ventilator, Medical Care Unit, Police General Hospital 2559