วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในห้องตรวจโรคตา โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
153 สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในห้องตรวจโรคตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553
154 สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในห้องตรวจโรคตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553
155  สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในห้องตรวจตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553
156  สุวรรณี พิชญากร ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในห้องตรวจตา โรงพยาบาลตำรวจ 2553