วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
181 เนตรดาว พูลจันทร์ ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ 2560
182 เนตรดาว พูลจันทร์ ผลของโปรแกรมการสอนอย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยไม่ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก ณ ห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง โรงพยาบาลตำรวจ 2560