วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
150  สุนทรี พรศิริรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลตำรวจ 2552
151  สุนทรี พรศิริรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อพความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตำรวจ 2552
152  สุนทรี พรศิริรัตน์ ปัจจัยที่มีผลต่อพความพึงพอใจในการสื่อสารของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตำรวจ 2552