วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
187 พัชรียา นุ้ยนวล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ 2560
188 พัชรียา นุ้ยนวล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตำรวจ 2560