วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่สัมพัรนธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
173 ทิฆัมพร  อ่อนละออ ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ 2559